Oxford, UK Bodleian Library, Oxford, Bodleian Library, MS. Opp. Add. 8o 19 (Neubauer 1144)

Diplomatic with normalised text
Diplomatic TextNormalised Text

Jon 1:1

Jon 1:1

 

A Greek Translation of Jonah (OX_19)
220 recto

 

A Greek Translation of Jonah (OX_19)
220 recto

10 קֵאִיטוֹן פְרוֹפִיטִיאָהקִירִיאוּ
10 καὶ ἦτον προφητεία κυρίου
11 פְּרוֹשׁ יוֹנָה אִיוּ
11 πρὸς Ιονα υἱοῦ
12 אֲמִתָּי טוּאִיפִּין ׃
12 Αμιταϊ τοῦ εἰπεῖν

Jon 1:2

Jon 1:2

 אַנַשְׁטָאפּוֹרֶבְגוּ

A Greek Translation of Jonah (OX_19)
221 verso

 ἀνάστα πορεύγου

A Greek Translation of Jonah (OX_19)
221 verso

1 פְּרוֹשׁ נִנְוֶה טִין בּוֹלִי טִין מֶגָלי
1 πρὸς Νινβε τὴν πόλη τὴν μεγάλη
2 יאָלָלִישֶידִֿקֶ אִיפִּי אַפְטִין אוֹטִי אֶנֶבִין
2 καὶ διαλάλησε ἐπὶ αὐτὴν ὃτι ἐνέβην
3 קָקִיאָהאִי אַפְטִין אֶנוֹפִּיאוֹמוּ :
3 κακία αὐτὴν ἐνώπιόν μου

Jon 1:3

Jon 1:3

 קֶאֶנֶשְׁטָתִין
 καὶ ἐνεστάθην
4 יוֹנָה טוֹאַפִּידְרַקְשִי אִישְׁתַּרְשִׁישׁ
4 Ιονα τοῦ ἀποδράξει εἰς Θαρσις
5 אַפּוֹאֶנוֹפִּיאוֹן קִירִיאוּ קֶקַטֵבִין יָפוֹ
5 ἀπὸ ἐνώπιον κυρίου καὶ ἐκατέβην Ιαφο
6 קֶאִיבְרֵן קָרָבִי אֶרְכָמֵנִי תַּרְשִׁישׁ
6 καὶ ηὗρεν καράβι ἐρχάμενη Θαρσις
7 קֵאֶדוֹקֶן מִישְטָרִין אַפְטִיש קֶקַטֵבִין
7 καὶ ἔδωκεν μιστάριν αὐτήν κ’ ἐκατέβην
8 אֵנפְטִין טוֹאֵלְתִי מֵטַפְטוּש שִׁישׁאִישְטַרְ אַפוֹאֶנוֹפִיאוֹן קִירִיאוּ :
8 ἐν αὐτὴν τὸ ἐλθεῖ με ταύτους εἰς Θαρσις ἀπὸ ἐνώπιον κυρίου

Jon 1:4

Jon 1:4

 וַיהוָה הֵטִיל
 וַיהוָה הֵטִיל
10 קוֹקִירִיאוֹשׁ שֵןקְֿאֶרִי אָנֵמוֹ מֶגָלִין
10 καὶ κύριος ἔρριξεν ἄνεμο μεγάλην
11 פְּרוֹש טִין תָלָשָׁא קֵאִיטוֹן לֶלָפָּש
11 πρὸς τὴν θάλασσα καὶ ἦτον λαίλαπας
12 מֶגָש אֵינְטִין תָלָשָׁא קֶטוֹקָרָבִי
12 μέγας ἐν τὴν θάλασσα καὶ τὸ καράβι
13 אֶדִיאַלוֹיִיזֶטוֹן טוֹשִיתְרִיבִי :
13 ἐδιαλογίζετον τὸ συντριβεῖ (συθρ)

Jon 1:5

Jon 1:5

 וַיִּירְאוּ הַ'

A Greek Translation of Jonah (OX_19)
221 recto

 וַיִּירְאוּ הַ'

A Greek Translation of Jonah (OX_19)
221 recto

1 וֹבִיתִישָׁןפֿקֶ אִינַפְטֶשׁ קֶאֶגְּרֶבְגָשָאן
1 κ’ ἐφοβήθησαν οἱ ναῦτες καὶ ἐκρεύγασαν
2 אָנִיר פְּרוֹשׁ תֵאוֹן אַפְטוֹשׁ קֶרִיקְשָן
2 ἀνὴρ πρὸς θεὸν αὐτοὺς κ’ ἔρριξαν
3 טַשְׁקֵבִי אוֹש אִינְקָרָבִי פְּרוֹש טִין
3 τὰ σκεύη ὃς ἐν καράβι πρὸς τὴν
4 תָלָשָׁא טוֹאַלַפְרִינִי אַפּוֹאִיפִּי אַפְטוּשׁ
4 θάλασσα τὸ ἀλαφρύνει ἀπὸ ἐπὶ αὐτοὺς
5 קוֹ יוֹנָה אֶקַטֵבִין פְּרוֹשׁ טַשְׁקִישׁטָא
5 καὶ Ιονα ἐκατέβην πρὸς τὰ σκιστὰ
6 טוּקַרָבִיאוּ קֶקִימִיתִי קֵקַטִיפוֹרִיאַשְׁטִי :
6 τοῦ καραβιοῦ κ’ ἐκοιμήθη κ’ ἐκατηφοριάστη

Jon 1:6

Jon 1:6

7 וַיִּקְרַב אֵלָיו קֶשִׁימוֹשֶן אִישׁ אַפְטוֹן
7 וַיִּקְרַב אֵלָיו κ’ ἐσίμωσεν εἰς αὐτὸν
8 אוּמֶגָש
8 μέγας
10 נַפְקְלֶרוֹשׁ קֵאִיפֵּן אִישְׁאָפְטוֹן
10 ναύκληρος καὶ εἶπεν εἰς αὐτόν
9 טִי אֶשֶׁינָא קַטִיפוֹרִיאַזְמֶנֶי אַנַשְׁטָא
9 τί ἐσένα κατηφοριασμένε ἀνάστα
10 אֶפִּיקַלִישוּפְּרוֹש תֵאוֹשוּ פּוֹלָכוֹדֶּי
10 ἐπικαλήσου πρὸς θεό σου πολλαχόθε
11 נַמֶטָמֶלֶתִ י אוֹתֵאוֹש אִישֵמָש קֶאוּ
11 να μεταμελεθῇ θεὸς εἰς ἐμᾶς καὶ οὐ
12 אַפּוֹלֶשְטוּמֵי :
12 ἀπολεστοῦμε

Jon 1:7

Jon 1:7

 וַיֹּאמְרוּ אִישׁ קֵאִיפַּן
 וַיֹּאמְרוּ אִישׁ καὶ εἶπαν
13 אָנִיר פְּרוֹשׁ אֵטֵירוֹן אַפְטוּ פּוֹרֶפְטִיטֵי

A Greek Translation of Jonah (OX_19)
221 verso

13 ἀνὴρ πρὸς ἑταῖρον αὐτοῦ πορευτῆτε

A Greek Translation of Jonah (OX_19)
221 verso

1 קֶרִיקְשׁוֹמֵי שְקְרַפְנִיאָה קֶנוֹאִישׁוֹמֵי
1 καὶ ρίξωμε σκραφνία κ’ ἐννοήσωμε
2 טִינוֹש אִיקַקוֹשִׁינִי אִיטַפְטִי אִישֶׁמָשׁ
2 τίνος κακωσύνη ταύτη εἰς ἐμᾶς
3 קֶרִיקְשַן שְקְרַפְנִיאָה קֵאפֶּשֶׁן
3 κ’ ἔρριξαν σκραφνία καὶ ἔπεσεν
4 טוֹשְקְרַפְנִי
4 τὸ σκραφνὶ
10 אֵיפּיִן יוֹנָה :
10 ἐπὶ Ιονα

Jon 1:8

Jon 1:8

 קֵאִיפֵּן פְּרוֹשׁ
 καὶ εἶπαν πρὸς
5 אַפְטִ וֹן אַנַגִּילֵי אֶדָא אִישֶמָש אֶנֶאוֹש
5 αὐτὸν ἄγγειλε ἐδὰ εἰς ἐμᾶς ἰν ὅς
6 אִיש טִינוֹש אִיקַקוֹשִינִי אִיטַפְטִין
6 εἰς τίνος κακωσύνη ταύτη
7 אִישֶמָש טִי אֶרְגוֹשוּ קַפּוֹפּוּ אֵלְתִיש
7 εἰς ἐμᾶς τί ἔργο σου καὶ ἀπὸ ποῦ ἦλθες
8 טִי אִיִישוּ קֵפּוּ אַפּוֹפִּיאוֹ לָאוֹן אֶשִי :
8 τί ἠγῆ σου καὶ ποῦ ἀπὸ ποῖο λαὸν ἐσύ

Jon 1:9

Jon 1:9

9 וַיֹּאמֶר אֲלֵיהֶם קֵאִיפֶּן פְּרוֹשׁ אַפְטוּש
9 וַיֹּאמֶר אֲלֵיהֶם καὶ εἶπεν πρὸς αὐτοὺς
10 אֶבְרֵיאוֹש אֶגוֹ קֵטוֹגִּירִיאוֹ תֵאוֹ
10 ἐγὼ καὶ τὸν κύριο θεὸ
11 טוֹנוּרָנוֹ אֶגוֹ פוֹבוּמֵי אוֹש אֶפִּיקֶן
11 τῶν οὐρανῶν ἐγὼ φοβοῦμαι ὃς ἔποικεν
12 טִיתָלָשָאקֶטִיקְשֶרָא :
12 τὴ θάλασσα καὶ τὴ ξερά

Jon 1:10

Jon 1:10

 וַיִּירְאוּ הָאֲנָשִׁים
 וַיִּירְאוּ הָאֲנָשִׁים
13 קֶפוֹבִיתִישָן אִיאַדְּרֶש פוֹבֶרָאמֵגָלִי

A Greek Translation of Jonah (OX_19)
222 recto

13 καὶ ἐφοβέθησαν οἱ ἄνδρες φόβο μεγάλη

A Greek Translation of Jonah (OX_19)
222 recto

1 קֵאִיפָּן פְּרוֹשׁ אַפְטוֹן טִי טַפְטִין
1 καὶ εἶπαν πρὸς αὐτόν τί ταύτην
2 אֵיפִּישֵש אוֹטִי אֶגְנוֹאָן אִיאַדְּרֵש
2 ἔποισες ὅτι ἔγνωσαν οἱ ἄνδρες
3 אוֹטִי אַפּוֹאֶנופִּיאוֹן קִרִיאוּ ושניקִאֶ
3 ὅτι ἀπὸ ἐνώπιον κυρίου ἐκεῖνος
4 אַפּוֹדְרַכְנִי אוֹטִיאֶנֶגִּילֶן אִיש אַפְטוּש :
4 ἀποδράχνει ὅτι ἐνέγγειλεν εἰς αὐτούς

Jon 1:11

Jon 1:11

5 וַיֹּאמְרוּ אֵלָיו קֵאִיפָּן פְּרוֹש אַפְטוֹן טִי
5 וַיֹּאמְרוּ אֵלָיו καὶ εἶπαν πρὸς αὐτὸν τί
6 פִּישׁוֹמֵי אִישֶשֶי קֶשִיִישִי אִיתָלָשָא
6 ποίσωμε εἰς ἐσὲ καὶ σιγήσῃ θάλασσα
7 אַפּוֹאִיפִּי אֵמָש אוֹטִי אִיתָלָשָא
7 ἀπὸ ἐπὶ ἐμᾶς ὅτι θάλασσα
8 פּוֹרֶבְגוֹמֶנוֹן קֵלֶלַפִּיזוֹן:
8 πορευγόμενον καὶ λαιλαπίζον

Jon 1:12

Jon 1:12

 וַיֹּאמֶר אֲלֵיהֶם
 וַיֹּאמֶר אֲלֵיהֶם
9 קֵאִיפֵּן פְּרוֹש אַפְטוֹּ ש שִיקוֹשֶטֶמֶי
9 καὶ εἶπεν πρὸς αὐτοὺς σηκώσετέ με
10 קֶרִיקְשֶטֶמֵי פְּרוֹש טִין תָלָשָא
10 καὶ ρίξετέ με πρὸς τὴν θάλασσα
11 קֶשִיִישִי אִיתָלָשָא אַפּוּאִיפִּי אֶשָש :
11 καὶ σιγήσῃ θάλασσα ἀπὸ ἐπὶ ἐσᾶς
12 אוֹטִי יִינוֹשְקוֹ אֶגוֹ אוֹטִי אֶדִיקוֹזְמוּ
12 ὅτι γινώσκω ἐγὼ ὅτι ἐδικός μου
13 אוֹלֶלָפָּש אֶטוּטוֹש אִיפֵּי אֵשָש :
13 λαίλαπας ἐτοῦτος ἐπὶ ἐσᾶς
Normalised text only
Normalised Text

Jon 1:1

 

A Greek Translation of Jonah (OX_19)
220 recto

10 καὶ ἦτον προφητεία κυρίου
11 πρὸς Ιονα υἱοῦ
12 Αμιταϊ τοῦ εἰπεῖν

Jon 1:2

 ἀνάστα πορεύγου

A Greek Translation of Jonah (OX_19)
221 verso

1 πρὸς Νινβε τὴν πόλη τὴν μεγάλη
2 καὶ διαλάλησε ἐπὶ αὐτὴν ὃτι ἐνέβην
3 κακία αὐτὴν ἐνώπιόν μου

Jon 1:3

 καὶ ἐνεστάθην
4 Ιονα τοῦ ἀποδράξει εἰς Θαρσις
5 ἀπὸ ἐνώπιον κυρίου καὶ ἐκατέβην Ιαφο
6 καὶ ηὗρεν καράβι ἐρχάμενη Θαρσις
7 καὶ ἔδωκεν μιστάριν αὐτήν κ’ ἐκατέβην
8 ἐν αὐτὴν τὸ ἐλθεῖ με ταύτους εἰς Θαρσις ἀπὸ ἐνώπιον κυρίου

Jon 1:4

 וַיהוָה הֵטִיל
10 καὶ κύριος ἔρριξεν ἄνεμο μεγάλην
11 πρὸς τὴν θάλασσα καὶ ἦτον λαίλαπας
12 μέγας ἐν τὴν θάλασσα καὶ τὸ καράβι
13 ἐδιαλογίζετον τὸ συντριβεῖ (συθρ)

Jon 1:5

 וַיִּירְאוּ הַ'

A Greek Translation of Jonah (OX_19)
221 recto

1 κ’ ἐφοβήθησαν οἱ ναῦτες καὶ ἐκρεύγασαν
2 ἀνὴρ πρὸς θεὸν αὐτοὺς κ’ ἔρριξαν
3 τὰ σκεύη ὃς ἐν καράβι πρὸς τὴν
4 θάλασσα τὸ ἀλαφρύνει ἀπὸ ἐπὶ αὐτοὺς
5 καὶ Ιονα ἐκατέβην πρὸς τὰ σκιστὰ
6 τοῦ καραβιοῦ κ’ ἐκοιμήθη κ’ ἐκατηφοριάστη

Jon 1:6

7 וַיִּקְרַב אֵלָיו κ’ ἐσίμωσεν εἰς αὐτὸν
8 μέγας
10 ναύκληρος καὶ εἶπεν εἰς αὐτόν
9 τί ἐσένα κατηφοριασμένε ἀνάστα
10 ἐπικαλήσου πρὸς θεό σου πολλαχόθε
11 να μεταμελεθῇ θεὸς εἰς ἐμᾶς καὶ οὐ
12 ἀπολεστοῦμε

Jon 1:7

 וַיֹּאמְרוּ אִישׁ καὶ εἶπαν
13 ἀνὴρ πρὸς ἑταῖρον αὐτοῦ πορευτῆτε

A Greek Translation of Jonah (OX_19)
221 verso

1 καὶ ρίξωμε σκραφνία κ’ ἐννοήσωμε
2 τίνος κακωσύνη ταύτη εἰς ἐμᾶς
3 κ’ ἔρριξαν σκραφνία καὶ ἔπεσεν
4 τὸ σκραφνὶ
10 ἐπὶ Ιονα

Jon 1:8

 καὶ εἶπαν πρὸς
5 αὐτὸν ἄγγειλε ἐδὰ εἰς ἐμᾶς ἰν ὅς
6 εἰς τίνος κακωσύνη ταύτη
7 εἰς ἐμᾶς τί ἔργο σου καὶ ἀπὸ ποῦ ἦλθες
8 τί ἠγῆ σου καὶ ποῦ ἀπὸ ποῖο λαὸν ἐσύ

Jon 1:9

9 וַיֹּאמֶר אֲלֵיהֶם καὶ εἶπεν πρὸς αὐτοὺς
10 ἐγὼ καὶ τὸν κύριο θεὸ
11 τῶν οὐρανῶν ἐγὼ φοβοῦμαι ὃς ἔποικεν
12 τὴ θάλασσα καὶ τὴ ξερά

Jon 1:10

 וַיִּירְאוּ הָאֲנָשִׁים
13 καὶ ἐφοβέθησαν οἱ ἄνδρες φόβο μεγάλη

A Greek Translation of Jonah (OX_19)
222 recto

1 καὶ εἶπαν πρὸς αὐτόν τί ταύτην
2 ἔποισες ὅτι ἔγνωσαν οἱ ἄνδρες
3 ὅτι ἀπὸ ἐνώπιον κυρίου ἐκεῖνος
4 ἀποδράχνει ὅτι ἐνέγγειλεν εἰς αὐτούς

Jon 1:11

5 וַיֹּאמְרוּ אֵלָיו καὶ εἶπαν πρὸς αὐτὸν τί
6 ποίσωμε εἰς ἐσὲ καὶ σιγήσῃ θάλασσα
7 ἀπὸ ἐπὶ ἐμᾶς ὅτι θάλασσα
8 πορευγόμενον καὶ λαιλαπίζον

Jon 1:12

 וַיֹּאמֶר אֲלֵיהֶם
9 καὶ εἶπεν πρὸς αὐτοὺς σηκώσετέ με
10 καὶ ρίξετέ με πρὸς τὴν θάλασσα
11 καὶ σιγήσῃ θάλασσα ἀπὸ ἐπὶ ἐσᾶς
12 ὅτι γινώσκω ἐγὼ ὅτι ἐδικός μου
13 λαίλαπας ἐτοῦτος ἐπὶ ἐσᾶς
Parallel aligned text
Normalised TextMTLXXHexapla

Jon 1:1

   
 

A Greek Translation of Jonah (OX_19)
220 recto

  
10 καὶ ἦτον προφητεία κυρίου
ויהי היה דבר־יהוה אליונה בן־אמתי לאמר ׃
Καὶ ἐγένετο λόγος κυρίου πρὸς Ιωναν τὸν τοῦ Αμαθι λέγων·
11 πρὸς Ιονα υἱοῦ
12 Αμιταϊ τοῦ εἰπεῖν
Αμαθι] α’ ομοιως τους ο’ Syh; σ’ αμαθαι Syh; θ’ εμαθαι Syh; σ’ ΑΜΑΘΑΪ Syh; θ’ ΕΜΑΘΑΪ et ΑΜΑΘΑΪ Syh

Jon 1:2

   
 ἀνάστα πορεύγου
קום לך אל־נינוה העיר הגדולה וקרא עלי הכי־עלתה רעתם לפנהי ׃
Ἀνάστηθι καὶ πορεύθητι εἰς Νινευη τὴν πόλιν τὴν μεγάλην καὶ κήρυξον ἐν αὐτῇ, ὅτι ἀνέβη ἡ κραυγὴ τῆς κακίας αὐτῆς πρός με.
 

A Greek Translation of Jonah (OX_19)
221 verso

1 πρὸς Νινβε τὴν πόλη τὴν μεγάλη
2 καὶ διαλάλησε ἐπὶ αὐτὴν ὃτι ἐνέβην
3 κακία αὐτὴν ἐνώπιόν μου

Jon 1:3

   
 καὶ ἐνεστάθην
ויקם יונה לברח תרשישה מלפני יהוה וירד יפו וימצא אניה באה תרשיש ויתן שכרה וירד בה לבוא עמהם תרשישה מלפני יהוה ׃
καὶ ἀνέστη Ιωνας τοῦ φυγεῖν εἰς Θαρσις ἐκ προσώπου κυρίου καὶ κατέβη εἰς Ιοππην καὶ εὗρε πλοῖον βαδίζον εἰς Θαρσις καὶ ἔδωκε τὸ ναῦλον αὐτοῦ καὶ ἐνέβη εἰς αὐτὸ τοῦ πλεῦσαι μετ’ αὐτῶν εἰς Θαρσις ἐκ προσώπου κυρίου.
4 Ιονα τοῦ ἀποδράξει εἰς Θαρσις
5 ἀπὸ ἐνώπιον κυρίου καὶ ἐκατέβην Ιαφο
6 καὶ ηὗρεν καράβι ἐρχάμενη Θαρσις
7 καὶ ἔδωκεν μιστάριν αὐτήν κ’ ἐκατέβην
8 ἐν αὐτὴν τὸ ἐλθεῖ με ταύτους εἰς Θαρσις ἀπὸ ἐνώπιον κυρίου

Jon 1:4

   
 וַיהוָה הֵטִיל
ויהוה הטיל רוח גדולה אל־הים ויהי סער־גדול בים והאניה חשבה להשבר ׃
καὶ κύριος ἐξήγειρε πνεῦμα εἰς τὴν θάλασσαν, καὶ ἐγένετο κλύδων μέγας ἐν τῇ θαλάσσῃ, καὶ τὸ πλοῖον ἐκινδύνευεν συντριβῆναι.
10 καὶ κύριος ἔρριξεν ἄνεμο μεγάλην
11 πρὸς τὴν θάλασσα καὶ ἦτον λαίλαπας
12 μέγας ἐν τὴν θάλασσα καὶ τὸ καράβι
13 ἐδιαλογίζετον τὸ συντριβεῖ (συθρ)

Jon 1:5

   
 וַיִּירְאוּ הַ'
וייראו המלחים ויזעקו איש אל־אלהיו ויטלו את־הכלים אשר באניה אל־הים להקל מעליהם ויונה ירד אל־ירכתי הספינה וישכב וירדם ׃
καὶ ἐφοβήθησαν οἱ ναυτικοὶ καὶ ἀνεβόων ἕκαστος πρὸς τὸν θεὸν αὐτῶν καὶ ἐκβολὴν ἐποιήσαντο τῶν σκευῶν τῶν ἐν τῷ πλοίῳ εἰς τὴν θάλασσαν τοῦ κουφισθῆναι ἀπ’ αὐτῶν Ιωνας δὲ κατέβη εἰς τὴν κοίλην τοῦ πλοίου καὶ ἐκάθευδε καὶ ἔρρεγχε.
 

A Greek Translation of Jonah (OX_19)
221 recto

1 κ’ ἐφοβήθησαν οἱ ναῦτες καὶ ἐκρεύγασαν
2 ἀνὴρ πρὸς θεὸν αὐτοὺς κ’ ἔρριξαν
3 τὰ σκεύη ὃς ἐν καράβι πρὸς τὴν
4 θάλασσα τὸ ἀλαφρύνει ἀπὸ ἐπὶ αὐτοὺς
5 καὶ Ιονα ἐκατέβην πρὸς τὰ σκιστὰ
6 τοῦ καραβιοῦ κ’ ἐκοιμήθη κ’ ἐκατηφοριάστη

Jon 1:6

   
7 וַיִּקְרַב אֵלָיו κ’ ἐσίμωσεν εἰς αὐτὸν
ויקרב אליו רב החבל ויאמר לו מה־לך נרדם קום קרא אל־אלהיך אולי יתעשת ה אלהים לנו ולא נאבד ׃
καὶ προσῆλθε πρὸς αὐτὸν ὁ πρωρεὺς καὶ εἶπεν αὐτῷ Τί σὺ ῥέγχεις; ἀνάστα ἐπικαλοῦ τὸν θεόν σου, ὅπως διασώσῃ ὁ θεὸς ἡμᾶς καὶ μὴ ἀπολώμεθα.
8 μέγας
10 ναύκληρος καὶ εἶπεν εἰς αὐτόν
9 τί ἐσένα κατηφοριασμένε ἀνάστα
10 ἐπικαλήσου πρὸς θεό σου πολλαχόθε
11 να μεταμελεθῇ θεὸς εἰς ἐμᾶς καὶ οὐ
12 ἀπολεστοῦμε

Jon 1:7

   
 וַיֹּאמְרוּ אִישׁ καὶ εἶπαν
ויאמרו איש אל־רעהו לכו ונפילה גורלות ונדעה בשל מי הרעה הזאת לנו ויפלו גורלות ויפל הגורל על־יונה ׃
καὶ εἶπαν ἕκαστος πρὸς τὸν πλησίον αὐτοῦ Δεῦτε βάλωμεν κλήρους καὶ ἐπιγνῶμεν τίνος ἕνεκεν ἡ κακία αὕτη ἐστὶν ἐν ἡμῖν. καὶ ἔβαλον κλήρους, καὶ ἔπεσεν ὁ κλῆρος ἐπὶ Ιωναν.
13 ἀνὴρ πρὸς ἑταῖρον αὐτοῦ πορευτῆτε
 

A Greek Translation of Jonah (OX_19)
221 verso

1 καὶ ρίξωμε σκραφνία κ’ ἐννοήσωμε
2 τίνος κακωσύνη ταύτη εἰς ἐμᾶς
3 κ’ ἔρριξαν σκραφνία καὶ ἔπεσεν
4 τὸ σκραφνὶ
10 ἐπὶ Ιονα

Jon 1:8

   
 καὶ εἶπαν πρὸς
ויאמרו אליו הגידה־נא לנו באשר למי־הרעה הזאת לנו מה־מלאכתך ומאין תבוא מה ארצך ואי־ מזה עם אתה ׃
καὶ εἶπαν πρὸς αὐτόν Ἀπάγγειλον ἡμῖν τίνος ἕνεκεν ἡ κακία αὕτη ἐστὶν ἐν ἡμῖν. τίς σου ἡ ἐργασία ἐστί; καὶ πόθεν ἔρχῃ, καὶ ἐκ ποίας χώρας καὶ ἐκ ποίου λαοῦ εἶ σύ;
5 αὐτὸν ἄγγειλε ἐδὰ εἰς ἐμᾶς ἰν ὅς
6 εἰς τίνος κακωσύνη ταύτη
7 εἰς ἐμᾶς τί ἔργο σου καὶ ἀπὸ ποῦ ἦλθες
8 τί ἠγῆ σου καὶ ποῦ ἀπὸ ποῖο λαὸν ἐσύ

Jon 1:9

   
9 וַיֹּאמֶר אֲלֵיהֶם καὶ εἶπεν πρὸς αὐτοὺς
ויאמר אליהם עברי אנכי ואת־יהוה אלהי השמים אני ירא אשר־עשה את־הים ואת־היבשה ׃
καὶ εἶπε πρὸς αὐτούς Δοῦλος κυρίου ἐγώ εἰμι καὶ τὸν κύριον θεὸν τοῦ οὐρανοῦ ἐγὼ σέβομαι, ὃς ἐποίησε τὴν θάλασσαν καὶ τὴν ξηράν.
10 ἐγὼ καὶ τὸν κύριο θεὸ
11 τῶν οὐρανῶν ἐγὼ φοβοῦμαι ὃς ἔποικεν
12 τὴ θάλασσα καὶ τὴ ξερά

Jon 1:10

   
 וַיִּירְאוּ הָאֲנָשִׁים
וייראו האנשים יראה גדולה ויאמרו אליו מה־זאת עשית ־כי־ידעו האנשים ־כי־מלפני יהוה הוא ברח כי־הגיד להם ׃
καὶ ἐφοβήθησαν οἱ ἄνδρες φόβον μέγαν καὶ εἶπαν πρὸς αὐτόν Τί τοῦτο ἐποίησας; διότι ἔγνωσαν οἱ ἄνδρες ὅτι ἐκ προσώπου κυρίου ἦν φεύγων, ὅτι ἀπήγγειλεν αὐτοῖς.
13 καὶ ἐφοβέθησαν οἱ ἄνδρες φόβο μεγάλη
 

A Greek Translation of Jonah (OX_19)
222 recto

1 καὶ εἶπαν πρὸς αὐτόν τί ταύτην
2 ἔποισες ὅτι ἔγνωσαν οἱ ἄνδρες
3 ὅτι ἀπὸ ἐνώπιον κυρίου ἐκεῖνος
4 ἀποδράχνει ὅτι ἐνέγγειλεν εἰς αὐτούς

Jon 1:11

   
5 וַיֹּאמְרוּ אֵלָיו καὶ εἶπαν πρὸς αὐτὸν τί
ויאמרו אליו מה־נעשה לך וישתק הים מעלינו כי־הים הולך וסער ׃
καὶ εἶπαν πρὸς αὐτόν Τί σοι ποιήσωμεν καὶ κοπάσει ἡ θάλασσα ἀφ’ ἡμῶν; ὅτι ἡ θάλασσα ἐπορεύετο καὶ ἐξήγειρε μᾶλλον κλύδωνα.
6 ποίσωμε εἰς ἐσὲ καὶ σιγήσῃ θάλασσα
7 ἀπὸ ἐπὶ ἐμᾶς ὅτι θάλασσα
8 πορευγόμενον καὶ λαιλαπίζον

Jon 1:12

   
 וַיֹּאמֶר אֲלֵיהֶם
ויאמר אליהם שאוני והטילני אל־הים וישתק הים מעליכם כי־יודע אני כי־בשל יהסער הגדול הזה עליכם ׃
καὶ εἶπεν Ιωνας πρὸς αὐτούς Ἄρατέ με καὶ ἐμβάλετέ με εἰς τὴν θάλασσαν, καὶ κοπάσει ἡ θάλασσα ἀφ’ ὑμῶν· διότι ἔγνωκα ἐγὼ ὅτι δι’ ἐμὲ ὁ κλύδων ὁ μέγας οὗτος ἐφ’ ὑμᾶς ἐστι.
9 καὶ εἶπεν πρὸς αὐτοὺς σηκώσετέ με
10 καὶ ρίξετέ με πρὸς τὴν θάλασσα
11 καὶ σιγήσῃ θάλασσα ἀπὸ ἐπὶ ἐσᾶς
12 ὅτι γινώσκω ἐγὼ ὅτι ἐδικός μου
13 λαίλαπας ἐτοῦτος ἐπὶ ἐσᾶς
Parallel aligned text with coupled pairs
Target (Normalised Text)MTLXXEquivalents/AqEquivalents/SymEquivalents/TheodEquivalents/Other

Jon 1:1

      
καὶ
ἦτον
προφητεία
κυρίου
ו
יהי היה
דבר־
יהוה
Καὶ
ἐγένετο
λόγος
κυρίου
πρὸς
Ιονα
υἱοῦ
אל
יונה
בן־
πρὸς
Ιωναν
τὸν

Αμιταϊ
τοῦ
εἰπεῖν
אמתי
ל
אמר
Αμαθι
λέγων·
λέγων·
ομοιως τους ο’
αμαθαι
εμαθαι
ΑΜΑΘΑΪ
ΕΜΑΘΑΪ et ΑΜΑΘΑΪ

Jon 1:2

      
ἀνάστα
πορεύγου
קום
לך
Ἀνάστηθι
καὶ
πρὸς
Νινβε
τὴν
πόλη
τὴν
μεγάλη
אל־
נינוהεἰς
Νινευη

πόλιν
τὴν
καὶ
διαλάλησε
ἐπὶ
αὐτὴν
ὃτι
ἐνέβην


κήρυξον


ὅτι
ἡ κακία
αὐτὴν
ἐνώπιόν
μου

ם

יμε.

Jon 1:3

      
καὶ
ἐνεστάθην
ו
יקם
καὶ
ἀνέστη
Ιονα
τοῦ
ἀποδράξει
εἰς
Θαρσις
יונה

ברח
פני
תרשישה
Ιωνας

φυγεῖν

Θαρσις
ἀπὸ
ἐνώπιον
κυρίου
καὶ
ἐκατέβην
Ιαφο

ל פני
יהוה
ו
ירד
יפו
ἐκ
προσώπου
κυρίου
καὶ
κατέβη
εἰς
καὶ
ηὗρεν
καράβι
ἐρχάμενη
Θαρσις
ו
ימצא
אניה
באה
תרשיש
καὶ
εὗρε

βαδίζον
καὶ
ἔδωκεν
μιστάριν
αὐτήν
κ’
ἐκατέβην
ו
יתן
שכר
יהוה
ה
ו
καὶ
ἔδωκε
τὸ
αὐτοῦ

ἐνέβη
ἐν
αὐτὴν
τὸ
ἐλθεῖ
με
ταύτους
εἰς
Θαρσις
ἀπὸ
ἐνώπιον
κυρίου
ירד

ב


בוא

עמ
הם
תרשישה מ
ל
εἰς
αὐτὸ
τοῦ
πλεῦσαι
μετ’
αὐτῶν


ἐκ
προσώπου
κυρίου.

Jon 1:4

      
καὶ
ὁ κύριος
ἔρριξεν
ἄνεμο
μεγάλην

יהוה
הטיל
רוח
גדולה
καὶ
κύριος
ἐξήγειρε
πνεῦμα
πρὸς
τὴν
θάλασσα
καὶ
ἦτον
λαίλαπας
אל־
ה
ים
ו
יהי
סער־

τὴν
θάλασσαν,
καὶ
ἐγένετο
μέγας
ἐν

καὶ
τὸ
καράβι
גדול

ים

ה
אניה
μέγας
ἐν
θαλάσσῃ,
καὶ

πλοῖον
ἐδιαλογίζετον
τὸ
συντριβεῖ (συθρ)
חשבה
ל
השבר
ἐκινδύνευεν
συντριβῆναι.
συντριβῆναι.

Jon 1:5

      
κ’
ἐφοβήθησαν
οἱ
ναῦτες
καὶ
ἐκρεύγασαν

ייראו
ה
מלחים
ו
יזעקו
καὶ
ἐφοβήθησαν
οἱ
ναυτικοὶ
καὶ
ἀνεβόων
ἀνὴρ
πρὸς
θεὸν
αὐτοὺς
κ’
ἔρριξαν
איש
אל־
אלה
יו
ו
יטלו

πρὸς
τὸν
αὐτῶν
καὶ
ἐκβολὴν
τὰ
σκεύη
ὃς
ἐν
καράβι
πρὸς
τὴν


אשר
ב
אניה
אל־
ה
τῶν
σκευῶν
τῶν
ἐν
τῷ

τὴν
θάλασσα
τὸ
ἀλαφρύνει
ἀπὸ
ἐπὶ
αὐτοὺς
ים

הקל

עלי
הם
θάλασσαν
τοῦ
κουφισθῆναι
ἀπ’
ἀπ’
αὐτῶν
καὶ

ἐκατέβην
πρὸς
τὰ
ו
יונה

אל־
ירכתי

Ιωνας

εἰς
τὴν
τοῦ
καραβιοῦ
κ’
ἐκοιμήθη
κ’
ἐκατηφοριάστη
ה
ספינה
ו
ישכב
ו
ירדם
τοῦ
πλοίου
καὶ
ἐκάθευδε
καὶ
ἔρρεγχε.

Jon 1:6

      
κ’
ἐσίμωσεν
εἰς
αὐτὸν
ו
יקרב
אל

προσῆλθε
πρὸς

μέγας
ה
רב

πρωρεὺς
ναύκληρος
καὶ
εἶπεν
εἰς
αὐτόν
חבל
ו


ו
πρωρεὺς

εἶπεν

τί
ἐσένα
κατηφοριασμένε
ἀνάστα

ך נרדם


σὺ

ἐπικαλήσου
πρὸς
θεό
σου
πολλαχόθε

אל־

ך
ἐπικαλοῦ


σου,
να μεταμελεθῇ

θεὸς
εἰς
ἐμᾶς
καὶ
οὐ

ה

ל
נו
ἡμᾶς
καὶ
μὴ
ἀπολεστοῦμε

Jon 1:7

      
καὶ
εἶπαν
ו
καὶ
ἀνὴρ
πρὸς
ἑταῖρον
αὐτοῦ
πορευτῆτε
איש
אל־

ו
ἕκαστος
πρὸς

αὐτοῦ
καὶ
ρίξωμε
σκραφνία
κ’
ἐννοήσωμε


גורלות
ו
βάλωμεν
κλήρους
καὶ
ἐπιγνῶμεν
τίνος

κακωσύνη

ταύτη
εἰς
ἐμᾶς
ב של מיזאת
ל
τίνος
κ’
ἔρριξαν
σκραφνία
καὶ
ἔπεσεν


גורלות
ו

ἔβαλον
κλήρους,
καὶ
ἔπεσεν
τὸ
σκραφνὶ


κλῆρος
ἐπὶ
Ιονα
על־

Jon 1:8

      
καὶ
εἶπαν
πρὸς
ו
יאמרו
אל
καὶ

αὐτὸν
ἄγγειλε
ἐδὰ
εἰς
ἐμᾶς
ἰν
ὅς

הגידה־


נו

αὐτόν
Ἀπάγγειλον

εἰς
τίνος

κακωσύνη

ταύτη
ל
מי־

רעה
ה
ἕνεκεν
τίνος

κακία
αὕτη
εἰς
ἐμᾶς
τί
ἔργο
σου
καὶ
ἀπὸ
ποῦ
ἦλθες
ל

מה־
מלאכת
ך
ו

אין
σου

πόθεν

ἔρχῃ,
τί
ἠγῆ
σου
καὶ
ποῦ
ἀπὸ
ποῖο
λαὸν
ἐσύו
אי־אתה
ἐκ
χώρας
καὶ
ἐκ
ποίου
λαοῦ
σύ;

Jon 1:9

      
καὶ
εἶπεν
πρὸς
αὐτοὺς

יאמר
אלי
καὶ
εἶπε

αὐτούς

ἐγὼ
καὶ
τὸν
κύριο
θεὸ
עברי
אנכיאלהי
ἐγώτῶν
οὐρανῶν
ἐγὼ
φοβοῦμαι
ὃς
ἔποικεν
ה
שמים
אני
ירא
אשר־


ἐγὼ
σέβομαι,
ὃς
τὴ
θάλασσα
καὶ
τὴ
ξεράאת־ ה
Jon 1:10

      
καὶ
ἐφοβέθησαν
οἱ
ἄνδρες
φόβο
μεγάλη
ו
ייראו

אנשים
יראה
גדולה
καὶ
ἐφοβήθησαν
οἱ
ἄνδρεςκαὶ
εἶπαν
πρὸς
αὐτόν
τί
ταύτην


אל


זאתαὐτόν
Τί
ἔποισες
ὅτι
ἔγνωσαν
οἱ
ἄνδρες
עשיתאנשים
ὅτι
ἀπὸ
ἐνώπιον
κυρίου
ἐκεῖνος
־כי־

ל פני
יהוה

ἐκ
προσώπου
κυρίου
ἦν
ἀποδράχνει
ὅτι
ἐνέγγειλεν
εἰς
αὐτούς

כי־


φεύγων,


αὐτοῖς.

Jon 1:11

      
καὶ
εἶπαν
πρὸς
αὐτὸν
τί
ו
יאמרו
πρὸς

ποίσωμε
εἰς
ἐσὲ
καὶ
σιγήσῃ

θάλασσα
נעשה
ל

ו

ה
ים

σοι
καὶ
κοπάσει

θάλασσα
ἀπὸ
ἐπὶ
ἐμᾶς
ὅτι

θάλασσα
ה
ἀφ’

ἡμῶν;


πορευγόμενον
καὶ
λαιλαπίζον


ἐπορεύετο


Jon 1:12

      
καὶ
εἶπεν
πρὸς
αὐτοὺς
σηκώσετέ
με
ו

אלי
הם
שאו

εἶπεν
πρὸς


καὶ
ρίξετέ
με
πρὸς
τὴν
θάλασσαאל־
ה
ים

καὶ
σιγήσῃ

θάλασσα
ἀπὸ
ἐπὶ
ἐσᾶς
ו
ישתק


מ
עלי
כם
ἀφ’

ὅτι
γινώσκω
ἐγὼ
ὅτι
ἐδικός
μου
כי־
יודע
אני

ב של
י


ἐγὼ
ὅτι
δι’
δι’

λαίλαπας
ἐτοῦτος
ἐπὶ
ἐσᾶς
ה
סער