Oxford, UK Bodleian Library, Oxford, Bodleian Library, MS. Opp. Add. 8o 19 (Neubauer 1144)

Diplomatic with normalised text
Diplomatic TextNormalised Text

Jon 3:1

Jon 3:1

 וַיְהִי דְבַר
 וַיְהִי דְבַר
2 קִיטוֹן פְּרוֹפְיטִיאָה קִירִיאוּ
2 καὶ ἦτον προφητεία κυρίου
3 פְּרוֹש יוֹנָה דֶפְטֶרִין
3 πρὸς Ιονα δεύτερην
4 טוֹאִיפִּי :
4 τὸ εἰπεῖ

Jon 3:2

Jon 3:2

 אַנַשְטָא פּוֹרֶבְגוּ פְּרוֹש
 ἀνάστα πορεύγου πρὸς
5 נִינְוֶה טיִן פוֹלִי טִין מֶגָלִי קֶדִיאָלָלִישֶי
5 Νινβε τὴν πόλη τὴ μεγάλη κ’ ἐδιαλάλησε
6 פְּרוֹש אַפְטִין טוֹדִיאַלָלִימוֹ אוֹש
6 πρὸς αὐτὴν τὸ διαλαλημὸ ὃς
7 אֶגוֹ לָלוֹ פְּרוֹש אֶשֶי :
7 ἐγὼ λαλῶ πρὸς ἐσέ

Jon 3:3

Jon 3:3

 וַיָּקָם קֶאֶנֶשְטָתִין
 וַיָּקָם καὶ ἐνεστάθην
8 יוֹנָה קֶאפּוֹרֶפְטִין פְּרוֹש נִינְוֶה
8 Ιονα κ’ ἐπορεύτην πρὸς Νινβε
9 קָטַאֶנוֹפִּיאוֹן קִירִיאוּ קִינִינְוֶה
9 κατὰ ἐνώπιον κυρίου κ’ Νινβε
10 אִיטוֹן קַשְׁטְרוֹ מֶגָלִי אִיש תֵיא וֹ
10 ἦτον κάστρο μεγάλη εἰς θεό
11 פּוֹרְפַּטִימָא טְרִיאוֹן אִימֵרוֹן :
11 πορπάτημα τριῶν ἡμερῶν

Jon 3:4

Jon 3:4

 וַיָּחֶל
 וַיָּחֶל
12 קֶרְכִישֶן יוֹנָה טוֹאֶלְתִי אִין קַשְטְרוֹ
12 κ’ ἔρχισεν Ιονα τὸ ἐλθεῖ εἰν κάστρο
13 פּוֹרְפָּטִימָא אִימֵרוֹ אֶנוֹש

A Greek Translation of Jonah (OX_19)
225 recto

13 πορπάτημα ἡμερου ἑνός

A Greek Translation of Jonah (OX_19)
225 recto

1 קֶדִיאָלָלִישֶן קֶאִיפֶן אָקוֹמִי שָׁרָדָּא
1 κ’ ἐδιαλάλησαν καὶ εἶπεν ἀκόμη σαράντα
2 אִימֶרֶש קִינִינְוֶה אֶכְטֶרְפוֹמֶנִי :
2 ἡμέρες κ’ Νινβε ἐχτρεπόμενη

Jon 3:5

Jon 3:5

3 וַיַּאֲמִינוּ קֶפִּישְטֶפְשָן אַדְּרֵש נִינְוֶה
3 וַיַּאֲמִינוּ κ’ ἐπίστεψαν ἄντρες Νινβε
4 אֵין תֵאיוֹן קֶדִיאָלָלִישָן נִישְטִיאָה
4 ἐν θεὸν κ’ ἐδιαλάλησαν νηστεία
5 קֶפוֹרֶשָן שַקִי אַפּוֹמֶגָן אַפְטוֹן קֶאוֹש
5 κ’ ἐφόρεσαν σακκὶ ἀπὸ μέγαν αὐτῶν καὶ ὡς
6 מִיקְרוֹן אַפְטוֹן :
6 μικρὸν αὐτῶν

Jon 3:6

Jon 3:6

 קֶפְטָשֶן
 κ’ ἔφτασεν
7 אוֹלוֹגוֹש פְּרוֹש בָשִילֵיאוֹ נִינְוֶה
7 λόγος πρὸς βασιλέο Νινβε
8 קֶאנֶשְטָתִין אַפּוֹתְרוֹנוֹן אָפְטוּ
8 κ’ ἐνεστάθην ἀπὸ θρόνον αὐτοῦ
9 קֶדִיאַפֶּרָשֶן שְטוֹלִין אַפְטוּן אַפּוֹאִיפִּי
9 κ’ ἐδιαπέρασε στολὴν αὐτὸν ἀπὸ ἐπὶ
10 אַפְטוֹ קֶשְקֶפַּשְטִין שָקִי קֶקַתִישֶן
10 αὐτὸ κ’ ἐσκεπάστην σακκὶ κ’ ἐκάθισεν
11 אֶפִּיטִין שְטַכְטִי :
11 ἐπὶ τὴν στάχτη

Jon 3:7

Jon 3:7

 קֶדִיאָלָלִישֶן
 κ’ ἐδιαλάλησεν
12 קִיפֵּי אֵין נִינְוֶה אַפּוֹאוֹרִיזְמוֹן
12 καὶ εἶπε ἐν Νινβε ἀπὸ ὁρισμὸν
13 טוּבַשִילֵאוֹ קֶמֶגָלוֹן אַפְטוֹן טוֹאִיפִּין

A Greek Translation of Jonah (OX_19)
225 verso

13 τοῦ βασιλέου καὶ μεγάλων αὐτῶν τὸ εἰπεῖν

A Greek Translation of Jonah (OX_19)
225 verso

1 אוֹאַתְרוֹפּוֹש קֶטוֹכְטִימָא קֶטוֹבוּקוֹ--לֶאוֹ קֶטוֹפִּימִיאוֹ מִי יֶפְטוּן טִיבוֹטָש
1 ἄθρωπος καὶ τὸ χτῆμα καὶ τὸ βουκολιό καὶ τὸ ποίμιο μὴ γευτοῦν τίποτας
3 קֶמִי נוֹמֶפְטוּן קֶאִידוֹר מִיפִּיאוּשִין :
3 καὶ μὴ νομευτοῦν καὶ ὕδωρ μὴ πιοῦσιν

Jon 3:8

Jon 3:8

4 וְיִתְכַּסּוּ קֶשְקֶפַּשְטוּן שָקָא אוֹ
4 וְיִתְכַּסּוּ καὶ σκεπαστοῦν σακκιὰ
5 אַתְרוֹפּוֹש קֶטוֹכְטִימָא קֶפִּיקַלִישְטוּן
5 ἄθρωπος καὶ τὸ χτῆμα κ’ ἐπικαληστοῦν
6 פְּרוֹש תֵיאוֹן אֵינֶידִינָמִין קֶשְטְרָפוּן
6 πρὸς θεὸν ἐν δύναμην καὶ στραφοῦν
7 אֵינֵי אַפּוֹאוֹדוֹן אַפְטוּן טִין קַקִי
7 ἀνὴρ ἀπὸ ὁδὸν αὐτῶν τὴν κακὴ
8 קַאפֵּטִין אַדִיקִיאָה אוֹש אִיפַּלָמֵש
8 κ’ ἀπὲ τὴν ἀδικία ὃς ἰπαλάμες
9 אַפְטוֹן :
9 αὐτῶν

Jon 3:9

Jon 3:9

 טִיש יִינוֹשְקִי שְטְרָפִי
 τίς γινώσκει στραφῇ
10 קֶמֶטַמֶלֶתִי אוֹתֵיאוֹש אֶמָש
10 καὶ μεταμελεθῇ θεὸς ἐμᾶς
11 קֶשְטְרָפִי אַפּוֹ אוֹרְיִי תִימוּ אַפְטוֹן
11 καὶ στραφῇ ἀπὸ ὀργὴ θυμοῦ αὐτὸν
12 קֶאו אפולשטומי :
12 καὶ οὐ ἀπολεστοῦμε

Jon 3:10

Jon 3:10

  קִי דֵן אוֹתֵיאוֹש
 κ’ εἶδεν θεὸς
13 טַפִּימָטָא אַפְטוֹן אוֹטִי אֶשְטְרָפִישָן

A Greek Translation of Jonah (OX_19)
226 recto

13 τὰ ποίματα αὐτῶν ὅτι ἐστράφησαν

A Greek Translation of Jonah (OX_19)
226 recto

1 אַפּוֹאוֹדוֹן אַפְטוֹן טִי קַקִי קֶמֶטַמֶלֶיתִין
1 ἀπὸ ὁδὸν αὐτῶν τὴ κακὴ κ’ ἐμεταμελέθην
2 אוֹתֵיאוֹש אִיפִּיטִין קָקוֹשִינִי אוֹש
2 θεὸς ἐπὶ τὴν κακωσύνη ὡς
3 אֶלָלִישֶן טוֹפִּישִי אִישַפְטוּש קֶאוּ
3 ἐλάλησεν τὸ ποίσει εἰς αὐτούς καὶ οὐ
4 אֶפִּישֶן :
4 ἔποισεν

Jon 4:1

Jon 4:1

 וַיֵּרַע קֶקָקוֹתִין פְּרוֹש יוֹנָה
 וַיֵּרַע κ’ ἐκακώθην πρὸς Ιονα
5 קַקוֹשִינִי מֶגָלִי קֶאוֹרְיִישְטִין אִיש
5 κακωσύνη μεγάλη καὶ ὀργίστην εἰς
6 אַפְטוֹן :
6 αὐτόν

Jon 4:2

Jon 4:2

 וַיִּתְפַּלֵּל קֶפְּשָלֵן פְּרוֹש
 וַיִּתְפַּלֵּל κ’ ἔψαλεν πρὸς
7 קִירִיאוֹן קֶאִיפֶּן פָּרָקלוֹ דֶשְפּוֹטָא
7 κύριον καὶ εἶπεν παρακαλῶ δέσποτα
8 קִירִיאֵי פָּדּוֹש אַפְטוֹש אוֹלוֹגוֹזְמוּ
8 κύριε πάντως αὐτὸς λόγος μου
9 אוֹש אֶשְטִי נָמִי אִיפִּי אִיִימוּ אִיפִּי
9 ὡς ἔστι νὰ εἶμαι ἐπὶ ἡγῆ μου ἐπὶ
10 אוּטוֹש אֶפְּרוֹטֶרֶפְּשָא טוֹאַפִּידְרַקְשִי
10 οὕτως ἐπρότρεψα τὸ ἀποδράξει
11 אִיש תַּרְשִיש אוֹטִיאֶגְנוֹאָה אוֹטִי
11 εἰς Θαρσις ὅτι ἔγνωα ὅτι
12 אֶשִי אוֹש קִירִיאוֹש אֶלֶיְמוֹש
12 ἐσὺ ὡς κύριος ἐλέημος
13 קֶכְטִירְ מוֹש מַקְרִיתִימוֹש

A Greek Translation of Jonah (OX_19)
226 verso

13 καὶ οἴχτιρμος μακρόθυμος

A Greek Translation of Jonah (OX_19)
226 verso

1 קֶפּוֹלֵלִיאוֹש קֶמֶטַמֶ לֶתִיש אִיפִּין
1 καὶ πολυέλεος κ’ ἐμεταμελέθης ἐπὶ
2 טִיקָקוֹשִינִי :
2 τὴν κακωσύνη

Jon 4:3

Jon 4:3

 קֶדָא קִירִיאֵי אֶפָּרֵי
 κ’ ἐδά Κύριε ἔπαρε
3 אֵידָא טִיפִּשִיכִימוּ אַפּוֹאִיפִּי אֶמֶן
3 ἐδὰ τὴ ψυχή μου ἀπὸ ἐπὶ ἐμέν
4 אֹטִיקַלִיטֵרוֹש אוֹתַנַטוֹזְמוּ אַפּוֹ
4 ὅτι καλύτερος θάνατός μου ἀπὸ
5 זוֹאֶזְמוּ :
5 ζωές μου

Jon 4:4

Jon 4:4

 קִיפֵּן אוֹקִירִיאוֹש מֵטָא
 καὶ εἶπεν κύριος μὲ τὰ
6 קָלָא אוֹרְיִישְטִין אִישֶשֶן :
6 καλὰ ὀργίστην εἰς ἐσέν

Jon 4:5

Jon 4:5

 קֶבְיִיקֶן
 κ’ ἐβγῆκεν
7 יוֹנָה אַפּוּטוֹקַשְטְרוֹן קֶפִּישֶן אִיש
7 Ιονα ἀπὸ τὸ κάστρο κ’ ἔποισε εἰς
8 אַפְטוֹן אֶקִי קַלִיבִי קֶקַתִישֶן קַטוֹתֶאוֹ
8 αὐτὸν ἐκεῖ καλύβη κ’ ἐκάθισεν κατώθεο
9 אַפְטִיש אִי אִישְקִיאוֹ אוֹש אני
9 αὐτῆς εἰ[ν] ἤσκιο ὡς
10 אוֹשִידִי ן טִי אֶשְטִין אֵין קַשְטְרוֹ :
10 ὡς ἰδεῖν τί ἐστιν ἐν κάστρο

Jon 4:6

Jon 4:6

11 קֶטָרוֹשֶן אוֹקִירִיאוֹש אוֹתֶיאוֹש
11 κ’ ἐθάρρωσεν κύριος θεὸς
12 קוֹלוֹקִיתֶאָה קֶנֶבִי אַפּוֹ אִיפִּי אִיש
12 κολοκυθέα κ’ ἐνέβη ἀπὸ ἐπὶ εἰς
13 יוֹנָה טִי אֶשְטִין אִי שְקִיאוֹ אִיפִּין

A Greek Translation of Jonah (OX_19)
227 recto

13 Ιονα τί ἔστιν ἥσκιο ἐπὶν

A Greek Translation of Jonah (OX_19)
227 recto

1 קֶ פָלִי אַפְטוֹן קֶכָרִין יוֹנָה אִיפִּיטִין
1 κεφάλι αὐτὸν κ’ ἐχάρην Ιονα ἐπὶ τὴν
2 קוֹלוֹקִיתֶאָה כָרָא מֶגָלִי :
2 κολοκυθέα χαρὰ μεγάλη

Jon 4:7

Jon 4:7

 קֶטָרוֹשֶן
 κ’ ἐθάρρωσεν
3 אוֹתֵיאוֹש שְקוּלִיקָא אַפּוֹ אֵנֵבִין
3 θεὸς σκούλικα ἀπὸ ἐνεβῆν
4 אוֹ אַבְיֵירִינוֹש אִיש מֵתַבְרִיאוּ
4 ἀυγερινός εἰς μεθαύριον
5 קֶפְּלִיקְשֵי טִין קוֹלוֹקִיתֵי אָה קֶקְשֶרָתִין :
5 κ’ ἔπληξε τὴν κολοκυθέα κ’ ἐξεράθην

Jon 4:8

Jon 4:8

6 קִיטוֹן קַטַאַנֶיטִילוֹ אוֹאִילִיאוֹש
6 κ’ ἦτον κατὰ ἀνέτειλε ἥλιος
7 קֶטָרוֹשֶן אוֹתֵיאוֹש אָנֶמוֹן אַנַטוֹ לִיקוֹן שִיִי קֶפְּלִיקְשֶן אוֹאִילִיאוֹש
7 κ’ ἐθάρρωσεν θεὸς ἄνεμον ἀνατολικὸν σιγή κ’ ἔπληξεν ἥλιος
9 אִיפִּי קֶפָלִין יוֹנָה קֶלָפָקְשֶן
9 ἐπὶ κεφάλην Ιονα κ’ ἐλάπαξεν
10 קֶאֶזִיטִיקְשֶן טִיפְּשִיכִי אַפְטוֹן
10 καὶ ἐζήτηξεν τὴ ψυχὴ αὐτὸν
11 טוֹאַפֶּתָנִי קִיפֵּן קַלִיטֵרוֹש אוֹתַנָטוֹזְמוּ
11 τὸ ἀπεθανεῖ καὶ εἶπεν καλύτερος θάνατός μου
12 פַּרָזוֹאֶזְמוּ :
12 παρὰ ζωές μου

Jon 4:9

Jon 4:9

 קִיפֵּן אוֹתֵיאוֹש פְּרוֹש
 καὶ εἶπεν θεὸς πρὸς
13 יוֹנָה מֵטִי קָלָא אוֹרְיִישְטִין אִיש

A Greek Translation of Jonah (OX_19)
227 verso

13 Ιονα μὲ τί καλὰ ὀργίστην εἰς

A Greek Translation of Jonah (OX_19)
227 verso

1 אֶמֶי אוֹש תָנָטוֹ :
1 ἐμέ ὡς θάνατο

Jon 4:10

Jon 4:10

 קִיפֶּן אוֹקִירִיאוֹש
 καὶ εἶπεν κύριος
2 אֶשִי אֶלִיפִּיתִיש אַפְטִין קוֹלוֹקִיתֶאָה
2 ἐσὺ ἐλυπήθης ἐπὶ τὴν κολοκυθέα
3 אוֹש אוּקֶקוֹפִּיאָשֶש אִינַפְטִין קֵאוּ
3 ὃς οὐκ’ ἐκόπιασες εἰν αὐτήν καὶ οὐ
4 אֶמֶגַלִינֶש אַפְטִין אוֹש אַנָמֶשָא
4 ἐμεγάλυνες αὐτήν ὃς ἀνάμεσα
5 נִיכְטָא אִיטוֹן קַנַמֵשָא נִיכְטָא
5 νύχτα ἦτον κ’ ἀνάμεσα νύχτα
6 אֶפּוֹלֶשְטִין :
6 ἐπωλέστην

Jon 4:11

Jon 4:11

 קֶאֶגוֹ אוּ לִיפִּיתוֹ אִיפִּי
 καὶ ἐγὼ οὐ λυπηθῶ ἐπὶ
7 נִינְוֶה טִיבוֹלִי טִין מֶגָלִי אוֹש אֶנֶשְטִין
7 Νινβε τὴμ πόλη τὴν μεγάλη ὃς ἔνεστιν
7 אִין אַפְטִין פּוֹלִי אַפּוֹדוֹדֶקָא מִירִיאָדֶש
7 εἰν αὐτὴν πολλοὶ ἀπὸ δώδεκα μυριάδες
8 אַתְרוֹפּוֹש אוֹש אוּ אֶגְנוֹאוּן אַנָמֶשָא
8 ἄθρωπος ὃς οὐ ἐγνώουν ἀνάμεσα
9 דֶקְשִיאָה אַפְטוּ אִיש אַרִישְטֶרִין
9 δεξία αὐτοῦ εἰς ἀριστερὰν
10 אַפְטוּ קֶכְטִינוֹ פּוֹלִי :
10 αὐτοῦ καὶ χτῆνο πολύ
Normalised text only
Normalised Text

Jon 3:1

 וַיְהִי דְבַר
2 καὶ ἦτον προφητεία κυρίου
3 πρὸς Ιονα δεύτερην
4 τὸ εἰπεῖ

Jon 3:2

 ἀνάστα πορεύγου πρὸς
5 Νινβε τὴν πόλη τὴ μεγάλη κ’ ἐδιαλάλησε
6 πρὸς αὐτὴν τὸ διαλαλημὸ ὃς
7 ἐγὼ λαλῶ πρὸς ἐσέ

Jon 3:3

 וַיָּקָם καὶ ἐνεστάθην
8 Ιονα κ’ ἐπορεύτην πρὸς Νινβε
9 κατὰ ἐνώπιον κυρίου κ’ Νινβε
10 ἦτον κάστρο μεγάλη εἰς θεό
11 πορπάτημα τριῶν ἡμερῶν

Jon 3:4

 וַיָּחֶל
12 κ’ ἔρχισεν Ιονα τὸ ἐλθεῖ εἰν κάστρο
13 πορπάτημα ἡμερου ἑνός

A Greek Translation of Jonah (OX_19)
225 recto

1 κ’ ἐδιαλάλησαν καὶ εἶπεν ἀκόμη σαράντα
2 ἡμέρες κ’ Νινβε ἐχτρεπόμενη

Jon 3:5

3 וַיַּאֲמִינוּ κ’ ἐπίστεψαν ἄντρες Νινβε
4 ἐν θεὸν κ’ ἐδιαλάλησαν νηστεία
5 κ’ ἐφόρεσαν σακκὶ ἀπὸ μέγαν αὐτῶν καὶ ὡς
6 μικρὸν αὐτῶν

Jon 3:6

 κ’ ἔφτασεν
7 λόγος πρὸς βασιλέο Νινβε
8 κ’ ἐνεστάθην ἀπὸ θρόνον αὐτοῦ
9 κ’ ἐδιαπέρασε στολὴν αὐτὸν ἀπὸ ἐπὶ
10 αὐτὸ κ’ ἐσκεπάστην σακκὶ κ’ ἐκάθισεν
11 ἐπὶ τὴν στάχτη

Jon 3:7

 κ’ ἐδιαλάλησεν
12 καὶ εἶπε ἐν Νινβε ἀπὸ ὁρισμὸν
13 τοῦ βασιλέου καὶ μεγάλων αὐτῶν τὸ εἰπεῖν

A Greek Translation of Jonah (OX_19)
225 verso

1 ἄθρωπος καὶ τὸ χτῆμα καὶ τὸ βουκολιό καὶ τὸ ποίμιο μὴ γευτοῦν τίποτας
3 καὶ μὴ νομευτοῦν καὶ ὕδωρ μὴ πιοῦσιν

Jon 3:8

4 וְיִתְכַּסּוּ καὶ σκεπαστοῦν σακκιὰ
5 ἄθρωπος καὶ τὸ χτῆμα κ’ ἐπικαληστοῦν
6 πρὸς θεὸν ἐν δύναμην καὶ στραφοῦν
7 ἀνὴρ ἀπὸ ὁδὸν αὐτῶν τὴν κακὴ
8 κ’ ἀπὲ τὴν ἀδικία ὃς ἰπαλάμες
9 αὐτῶν

Jon 3:9

 τίς γινώσκει στραφῇ
10 καὶ μεταμελεθῇ θεὸς ἐμᾶς
11 καὶ στραφῇ ἀπὸ ὀργὴ θυμοῦ αὐτὸν
12 καὶ οὐ ἀπολεστοῦμε

Jon 3:10

 κ’ εἶδεν θεὸς
13 τὰ ποίματα αὐτῶν ὅτι ἐστράφησαν

A Greek Translation of Jonah (OX_19)
226 recto

1 ἀπὸ ὁδὸν αὐτῶν τὴ κακὴ κ’ ἐμεταμελέθην
2 θεὸς ἐπὶ τὴν κακωσύνη ὡς
3 ἐλάλησεν τὸ ποίσει εἰς αὐτούς καὶ οὐ
4 ἔποισεν

Jon 4:1

 וַיֵּרַע κ’ ἐκακώθην πρὸς Ιονα
5 κακωσύνη μεγάλη καὶ ὀργίστην εἰς
6 αὐτόν

Jon 4:2

 וַיִּתְפַּלֵּל κ’ ἔψαλεν πρὸς
7 κύριον καὶ εἶπεν παρακαλῶ δέσποτα
8 κύριε πάντως αὐτὸς λόγος μου
9 ὡς ἔστι νὰ εἶμαι ἐπὶ ἡγῆ μου ἐπὶ
10 οὕτως ἐπρότρεψα τὸ ἀποδράξει
11 εἰς Θαρσις ὅτι ἔγνωα ὅτι
12 ἐσὺ ὡς κύριος ἐλέημος
13 καὶ οἴχτιρμος μακρόθυμος

A Greek Translation of Jonah (OX_19)
226 verso

1 καὶ πολυέλεος κ’ ἐμεταμελέθης ἐπὶ
2 τὴν κακωσύνη

Jon 4:3

 κ’ ἐδά Κύριε ἔπαρε
3 ἐδὰ τὴ ψυχή μου ἀπὸ ἐπὶ ἐμέν
4 ὅτι καλύτερος θάνατός μου ἀπὸ
5 ζωές μου

Jon 4:4

 καὶ εἶπεν κύριος μὲ τὰ
6 καλὰ ὀργίστην εἰς ἐσέν

Jon 4:5

 κ’ ἐβγῆκεν
7 Ιονα ἀπὸ τὸ κάστρο κ’ ἔποισε εἰς
8 αὐτὸν ἐκεῖ καλύβη κ’ ἐκάθισεν κατώθεο
9 αὐτῆς εἰ[ν] ἤσκιο ὡς
10 ὡς ἰδεῖν τί ἐστιν ἐν κάστρο

Jon 4:6

11 κ’ ἐθάρρωσεν κύριος θεὸς
12 κολοκυθέα κ’ ἐνέβη ἀπὸ ἐπὶ εἰς
13 Ιονα τί ἔστιν ἥσκιο ἐπὶν

A Greek Translation of Jonah (OX_19)
227 recto

1 κεφάλι αὐτὸν κ’ ἐχάρην Ιονα ἐπὶ τὴν
2 κολοκυθέα χαρὰ μεγάλη

Jon 4:7

 κ’ ἐθάρρωσεν
3 θεὸς σκούλικα ἀπὸ ἐνεβῆν
4 ἀυγερινός εἰς μεθαύριον
5 κ’ ἔπληξε τὴν κολοκυθέα κ’ ἐξεράθην

Jon 4:8

6 κ’ ἦτον κατὰ ἀνέτειλε ἥλιος
7 κ’ ἐθάρρωσεν θεὸς ἄνεμον ἀνατολικὸν σιγή κ’ ἔπληξεν ἥλιος
9 ἐπὶ κεφάλην Ιονα κ’ ἐλάπαξεν
10 καὶ ἐζήτηξεν τὴ ψυχὴ αὐτὸν
11 τὸ ἀπεθανεῖ καὶ εἶπεν καλύτερος θάνατός μου
12 παρὰ ζωές μου

Jon 4:9

 καὶ εἶπεν θεὸς πρὸς
13 Ιονα μὲ τί καλὰ ὀργίστην εἰς

A Greek Translation of Jonah (OX_19)
227 verso

1 ἐμέ ὡς θάνατο

Jon 4:10

 καὶ εἶπεν κύριος
2 ἐσὺ ἐλυπήθης ἐπὶ τὴν κολοκυθέα
3 ὃς οὐκ’ ἐκόπιασες εἰν αὐτήν καὶ οὐ
4 ἐμεγάλυνες αὐτήν ὃς ἀνάμεσα
5 νύχτα ἦτον κ’ ἀνάμεσα νύχτα
6 ἐπωλέστην

Jon 4:11

 καὶ ἐγὼ οὐ λυπηθῶ ἐπὶ
7 Νινβε τὴμ πόλη τὴν μεγάλη ὃς ἔνεστιν
7 εἰν αὐτὴν πολλοὶ ἀπὸ δώδεκα μυριάδες
8 ἄθρωπος ὃς οὐ ἐγνώουν ἀνάμεσα
9 δεξία αὐτοῦ εἰς ἀριστερὰν
10 αὐτοῦ καὶ χτῆνο πολύ
Parallel aligned text
Normalised TextMTLXXHexapla

Jon 3:1

   
 וַיְהִי דְבַר
ויהי דבר־יהוה אל־יונה שנית לאמר ׃
Καὶ ἐγένετο λόγος κυρίου πρὸς Ιωναν ἐκ δευτέρου λέγων
2 καὶ ἦτον προφητεία κυρίου
3 πρὸς Ιονα δεύτερην
4 τὸ εἰπεῖ

Jon 3:2

   
 ἀνάστα πορεύγου πρὸς
קום לך אל־נינוה העיר הגדולה וקרא אליה את־הקריאה אשר אנכי דבר אליך ׃
Ἀνάστηθι πορεύθητι εἰς Νινευη τὴν πόλιν τὴν μεγάλην καὶ κήρυξον ἐν αὐτῇ κατὰ τὸ κήρυγμα τὸ ἔμπροσθεν, ὃ ἐγὼ ἐλάλησα πρὸς σέ
5 Νινβε τὴν πόλη τὴ μεγάλη κ’ ἐδιαλάλησε
6 πρὸς αὐτὴν τὸ διαλαλημὸ ὃς
7 ἐγὼ λαλῶ πρὸς ἐσέ

Jon 3:3

   
 וַיָּקָם καὶ ἐνεστάθην
ו יקם יונה וילך אל־נינוה כדבר יהוה ונינוה היתה עיר־גדולה לאלהים מהלך שלשת ימים ׃
καὶ ἀνέστη Ιωνας καὶ ἐπορεύθη εἰς Νινευη, καθὼς ἐλάλησε κύριος· ἡ δὲ Νινευη ἦν πόλις μεγάλη τῷ θεῷ ὡσεὶ πορείας ὁδοῦ ἡμερῶν τριῶν
8 Ιονα κ’ ἐπορεύτην πρὸς Νινβε
9 κατὰ ἐνώπιον κυρίου κ’ Νινβε
10 ἦτον κάστρο μεγάλη εἰς θεό
11 πορπάτημα τριῶν ἡμερῶν

Jon 3:4

   
 וַיָּחֶל
ויחל יונה לבוא בעיר מהלך יום אחד ויקרא ויאמר עוד ארבעים יום ונינוה נהפכת ׃
καὶ ἤρξατο Ιωνας τοῦ εἰσελθεῖν εἰς τὴν πόλιν ὡσεὶ πορείαν ἡμέρας μιᾶς καὶ ἐκήρυξε καὶ εἶπεν Ἔτι τρεῖς ἡμέραι καὶ Νινευη καταστραφήσεται
12 κ’ ἔρχισεν Ιονα τὸ ἐλθεῖ εἰν κάστρο
13 πορπάτημα ἡμερου ἑνός
 

A Greek Translation of Jonah (OX_19)
225 recto

1 κ’ ἐδιαλάλησαν καὶ εἶπεν ἀκόμη σαράντα
2 ἡμέρες κ’ Νινβε ἐχτρεπόμενη

Jon 3:5

   
3 וַיַּאֲמִינוּ κ’ ἐπίστεψαν ἄντρες Νινβε
ויאמינו אנשי נינוה באלהים ויקראו צום וילבשו שקים מגדול םועד־קטנם ׃
καὶ ἐνεπίστευσαν οἱ ἄνδρες Νινευη τῷ θεῷ καὶ ἐκήρυξαν νηστείαν καὶ ἐνεδύσαντο σάκκους ἀπὸ μεγάλου αὐτῶν ἕως μικροῦ αὐτῶν
4 ἐν θεὸν κ’ ἐδιαλάλησαν νηστεία
5 κ’ ἐφόρεσαν σακκὶ ἀπὸ μέγαν αὐτῶν καὶ ὡς
6 μικρὸν αὐτῶν

Jon 3:6

   
 κ’ ἔφτασεν
ויגע הדבר אל־מלך נינוה ויקם מכסאו ויעבר אדרת ומעליו ויכס שקוישב על־האפר ׃
καὶ ἤγγισεν ὁ λόγος πρὸς τὸν βασιλέα τῆς Νινευη, καὶ ἐξανέστη ἀπὸ τοῦ θρόνου αὐτοῦ καὶ περιείλατο τὴν στολὴν αὐτοῦ ἀφ’ ἑαυτοῦ καὶ περιεβάλετο σάκκον καὶ ἐκάθισεν ἐπὶ σποδοῦ.
7 λόγος πρὸς βασιλέο Νινβε
8 κ’ ἐνεστάθην ἀπὸ θρόνον αὐτοῦ
9 κ’ ἐδιαπέρασε στολὴν αὐτὸν ἀπὸ ἐπὶ
10 αὐτὸ κ’ ἐσκεπάστην σακκὶ κ’ ἐκάθισεν
11 ἐπὶ τὴν στάχτη

Jon 3:7

   
 κ’ ἐδιαλάλησεν
ויזעק ויאמר בנינוה מטעם המלך וגדליו לאמר האדם והבהמה הבקר והצאן אל־יטעמו מאומה אל־ירעו ומים אל־ישתו ׃
καὶ ἐκηρύχθη καὶ ἐρρέθη ἐν τῇ Νινευη παρὰ τοῦ βασιλέως καὶ παρὰ τῶν μεγιστάνων αὐτοῦ λέγων Οἱ ἄνθρωποι καὶ τὰ κτήνη καὶ οἱ βόες καὶ τὰ πρόβατα μὴ γευσάσθωσαν μηδὲν μηδὲ νεμέσθωσαν μηδὲ ὕδωρ πιέτωσαν.
12 καὶ εἶπε ἐν Νινβε ἀπὸ ὁρισμὸν
13 τοῦ βασιλέου καὶ μεγάλων αὐτῶν τὸ εἰπεῖν
 

A Greek Translation of Jonah (OX_19)
225 verso

1 ἄθρωπος καὶ τὸ χτῆμα καὶ τὸ βουκολιό καὶ τὸ ποίμιο μὴ γευτοῦν τίποτας
3 καὶ μὴ νομευτοῦν καὶ ὕδωρ μὴ πιοῦσιν

Jon 3:8

   
4 וְיִתְכַּסּוּ καὶ σκεπαστοῦν σακκιὰ
ויתכסו שקים האדם והבהמה ויקראו אל־אלהים בחזקה וישבו איש מדרכוהרעה ומן־החמס אשר בכפיהם ׃
καὶ περιεβάλοντο σάκκους οἱ ἄνθρωποι καὶ τὰ κτήνη, καὶ ἀνεβόησαν πρὸς τὸν θεὸν ἐκτενῶς· καὶ ἀπέστρεψαν ἕκαστος ἀπὸ τῆς ὁδοῦ αὐτοῦ τῆς πονηρᾶς καὶ ἀπὸ τῆς ἀδικίας τῆς ἐν χερσὶν αὐτῶν λέγοντες
5 ἄθρωπος καὶ τὸ χτῆμα κ’ ἐπικαληστοῦν
6 πρὸς θεὸν ἐν δύναμην καὶ στραφοῦν
7 ἀνὴρ ἀπὸ ὁδὸν αὐτῶν τὴν κακὴ
8 κ’ ἀπὲ τὴν ἀδικία ὃς ἰπαλάμες
9 αὐτῶν

Jon 3:9

   
 τίς γινώσκει στραφῇ
מי־יודע ישובונחם האלהים ושב מחרון אפו ולא נאבד ׃
Τίς οἶδεν εἰ μετανοήσει ὁ θεὸς καὶ ἀποστρέψει ἐξ ὀργῆς θυμοῦ αὐτοῦ καὶ οὐ μὴ ἀπολώμεθα;
10 καὶ μεταμελεθῇ θεὸς ἐμᾶς
11 καὶ στραφῇ ἀπὸ ὀργὴ θυμοῦ αὐτὸν
12 καὶ οὐ ἀπολεστοῦμε

Jon 3:10

   
 κ’ εἶδεν θεὸς
וירא האלהים את־מעשי הם ־כי־שבו מדרכם הרעהוינחם האלהים על־הרעה אשרדבר לעשות־להם ולא עשה ׃
καὶ εἶδεν ὁ θεὸς τὰ ἔργα αὐτῶν, ὅτι ἀπέστρεψαν ἀπὸ τῶν ὁδῶν αὐτῶν τῶν πονηρῶν, καὶ μετενόησεν ὁ θεὸς ἐπὶ τῇ κακίᾳ, ᾗ ἐλάλησε τοῦ ποιῆσαι αὐτοῖς, καὶ οὐκ ἐποίησεν.
13 τὰ ποίματα αὐτῶν ὅτι ἐστράφησαν
 

A Greek Translation of Jonah (OX_19)
226 recto

1 ἀπὸ ὁδὸν αὐτῶν τὴ κακὴ κ’ ἐμεταμελέθην
2 θεὸς ἐπὶ τὴν κακωσύνη ὡς
3 ἐλάλησεν τὸ ποίσει εἰς αὐτούς καὶ οὐ
4 ἔποισεν

Jon 4:1

   
 וַיֵּרַע κ’ ἐκακώθην πρὸς Ιονα
וירע אל־יונה רעה גדולה ויחר לו ׃
Καὶ ἐλυπήθη Ιωνας λύπην μεγάλην καὶ συνεχύθη.
5 κακωσύνη μεγάλη καὶ ὀργίστην εἰς
6 αὐτόν

Jon 4:2

   
 וַיִּתְפַּלֵּל κ’ ἔψαλεν πρὸς
ויתפלל אל־יהוה ויאמר אנה יהוה הלוא־זה דבר י עד־היותי על־אדמתי על־כן קדמתי לברח תרשיש ה כי־ידעתי כי־אתה אל־חנון ורחום ארך אפים ורב־חסדונחם על־הרעה ׃
καὶ προσηύξατο πρὸς κύριον καὶ εἶπεν Ὦ κύριε, οὐχ οὗτοι οἱ λόγοι μου ἔτι ὄντος μου ἐν τῇ γῇ μου; διὰ τοῦτο προέφθασα τοῦ φυγεῖν εἰς Θαρσις, διότι ἔγνων ὅτι σὺ ἐλεήμων καὶ οἰκτίρμων, μακρόθυμος καὶ πολυέλεος καὶ μετανοῶν ἐπὶ ταῖς κακίαις
7 κύριον καὶ εἶπεν παρακαλῶ δέσποτα
8 κύριε πάντως αὐτὸς λόγος μου
9 ὡς ἔστι νὰ εἶμαι ἐπὶ ἡγῆ μου ἐπὶ
10 οὕτως ἐπρότρεψα τὸ ἀποδράξει
11 εἰς Θαρσις ὅτι ἔγνωα ὅτι
12 ἐσὺ ὡς κύριος ἐλέημος
13 καὶ οἴχτιρμος μακρόθυμος
 

A Greek Translation of Jonah (OX_19)
226 verso

1 καὶ πολυέλεος κ’ ἐμεταμελέθης ἐπὶ
2 τὴν κακωσύνη

Jon 4:3

   
 κ’ ἐδά Κύριε ἔπαρε
ועתה יהוה קח־נא את־נפשי ממני כי־טוב מותי מחיי ׃
καὶ νῦν, δέσποτα κύριε, λαβὲ τὴν ψυχήν μου ἀπ’ ἐμοῦ, ὅτι καλὸν τὸ ἀποθανεῖν με ἢ ζῆν με
3 ἐδὰ τὴ ψυχή μου ἀπὸ ἐπὶ ἐμέν
4 ὅτι καλύτερος θάνατός μου ἀπὸ
5 ζωές μου

Jon 4:4

   
 καὶ εἶπεν κύριος μὲ τὰ
ויאמר יהוה ההיטב חרה לך ׃
καὶ εἶπε κύριος πρὸς Ιωναν Εἰ σφόδρα λελύπησαι σύ;
6 καλὰ ὀργίστην εἰς ἐσέν
  

Jon 4:5

   
 κ’ ἐβγῆκεν
ויצא יונה מן־העיר וישב מקדם לעיר ויעש לושם סכה וישב תחתיה בצל עד אשר יראה מה־יהיה בעיר ׃
καὶ ἐξῆλθεν Ιωνας ἐκ τῆς πόλεως καὶ ἐκάθισεν ἀπέναντι τῆς πόλεως· καὶ ἐποίησεν ἑαυτῷ ἐκεῖ σκηνὴν καὶ ἐκάθητο ὑποκάτω αὐτῆς ἐν σκιᾷ, ἕως οὗ ἀπίδῃ τί ἔσται τῇ πόλει
7 Ιονα ἀπὸ τὸ κάστρο κ’ ἔποισε εἰς
8 αὐτὸν ἐκεῖ καλύβη κ’ ἐκάθισεν κατώθεο
9 αὐτῆς εἰ[ν] ἤσκιο ὡς
10 ὡς ἰδεῖν τί ἐστιν ἐν κάστρο

Jon 4:6

   
11 κ’ ἐθάρρωσεν κύριος θεὸς
וימן יהוה־אלהים קיקיון ויעל מעל ליונה להיות צל על־ראשו להציל לו מרעתו וישמח יונה על־הקיקיון שמחה גדולה ׃
καὶ προσέταξε κύριος ὁ θεὸς κολοκύνθῃ, καὶ ἀνέβη ὑπὲρ κεφαλῆς τοῦ Ιωνα τοῦ εἶναι σκιὰν ὑπεράνω τῆς κεφαλῆς αὐτοῦ τοῦ σκιάζειν αὐτῷ ἀπὸ τῶν κακῶν αὐτοῦ· καὶ ἐχάρη Ιωνας ἐπὶ τῇ κολοκύνθῃ χαρὰν μεγάλην
12 κολοκυθέα κ’ ἐνέβη ἀπὸ ἐπὶ εἰς
13 Ιονα τί ἔστιν ἥσκιο ἐπὶν
 

A Greek Translation of Jonah (OX_19)
227 recto

1 κεφάλι αὐτὸν κ’ ἐχάρην Ιονα ἐπὶ τὴν
2 κολοκυθέα χαρὰ μεγάλη

Jon 4:7

   
 κ’ ἐθάρρωσεν
וימן האלהים תולעת בעלות השחר למחרת ותך את־ה קיקיון וייבש ׃
καὶ προσέταξεν ὁ θεὸς σκώληκι ἑωθινῇ τῇ ἐπαύριον, καὶ ἐπάταξε τὴν κολόκυνθαν, καὶ ἀπεξηράνθη
3 θεὸς σκούλικα ἀπὸ ἐνεβῆν
4 ἀυγερινός εἰς μεθαύριον
5 κ’ ἔπληξε τὴν κολοκυθέα κ’ ἐξεράθην

Jon 4:8

   
6 κ’ ἦτον κατὰ ἀνέτειλε ἥλιος
ויהי כזרח השמש וימן אלהים רוח קדים חרישית ותך השמש על־ראש יונה ויתעלף וישאל את־נפש ולמות ויאמר טוב מותי מחיי ׃
καὶ ἐγένετο ἅμα τῷ ἀνατεῖλαι τὸν ἥλιον καὶ προσέταξεν ὁ θεὸς πνεύματι καύσωνος συγκαίοντι, καὶ ἐπάταξεν ὁ ἥλιος ἐπὶ τὴν κεφαλὴν Ιωνα· καὶ ὠλιγοψύχησε καὶ ἀπελέγετο τὴν ψυχὴν αὐτοῦ καὶ εἶπε Καλόν ἀποθανεῖν με ἢ ζῆν.
7 κ’ ἐθάρρωσεν θεὸς ἄνεμον ἀνατολικὸν σιγή κ’ ἔπληξεν ἥλιος
9 ἐπὶ κεφάλην Ιονα κ’ ἐλάπαξεν
10 καὶ ἐζήτηξεν τὴ ψυχὴ αὐτὸν
11 τὸ ἀπεθανεῖ καὶ εἶπεν καλύτερος θάνατός μου
12 παρὰ ζωές μου

Jon 4:9

   
 καὶ εἶπεν θεὸς πρὸς
ויאמר אלהים אל־יונה ההיטב חרה־לך על־הקיקיון ויאמר היטב חרה־לי עד־מות ׃
καὶ εἶπεν ὁ θεὸς πρὸς Ιωναν Εἰ σφόδρα λελύπησαι σὺ ἐπὶ τῇ κολοκύνθῃ; καὶ εἶπε Σφόδρα λελύπημαι ἐγὼ ἕως θανάτου.
13 Ιονα μὲ τί καλὰ ὀργίστην εἰς
 

A Greek Translation of Jonah (OX_19)
227 verso

1 ἐμέ ὡς θάνατο

Jon 4:10

   
 καὶ εἶπεν κύριος
ויאמר יהוה אתה חסת על־הקיקיון אשר לא־עמלת בו ולא גדלת ושבן־לילה היה ובן־לילה אבד ׃
καὶ εἶπε κύριος Σὺ ἐφείσω ὑπὲρ τῆς κολοκύνθης, ὑπὲρ ἧς οὐκ ἐκακοπάθησας ἐπ’ αὐτὴν καὶ οὐκ ἐξέθρεψας αὐτήν, ἣ ὑπὸ νύκτα ἐγενήθη καὶ ὑπὸ νύκτα ἀπώλετο.
2 ἐσὺ ἐλυπήθης ἐπὶ τὴν κολοκυθέα
3 ὃς οὐκ’ ἐκόπιασες εἰν αὐτήν καὶ οὐ
4 ἐμεγάλυνες αὐτήν ὃς ἀνάμεσα
5 νύχτα ἦτον κ’ ἀνάμεσα νύχτα
6 ἐπωλέστην

Jon 4:11

   
 καὶ ἐγὼ οὐ λυπηθῶ ἐπὶ
ואני לא אחוס על־נינוה העיר הגדולה אשר יש בה הרבה משתים־עשרה רבו אדם אשר לא־ידע בין־ימינולשמאל ו ובהמה רבה ׃
ἐγὼ δὲ οὐ φείσομαι ὑπὲρ Νινευη τῆς πόλεως τῆς μεγάλης, ἐν ᾗ κατοικοῦσι πλείους ἢ δώδεκα μυριάδες ἀνθρώπων, οἵτινες οὐκ ἔγνωσαν δεξιὰν αὐτῶν ἢ ἀριστερὰν αὐτῶν, καὶ κτήνη πολλά;
7 Νινβε τὴμ πόλη τὴν μεγάλη ὃς ἔνεστιν
7 εἰν αὐτὴν πολλοὶ ἀπὸ δώδεκα μυριάδες
8 ἄθρωπος ὃς οὐ ἐγνώουν ἀνάμεσα
9 δεξία αὐτοῦ εἰς ἀριστερὰν
10 αὐτοῦ καὶ χτῆνο πολύ
Parallel aligned text with coupled pairs
Target (Normalised Text)MTLXXEquivalents/AqEquivalents/SymEquivalents/TheodEquivalents/Other

Jon 3:1

      
καὶ
ἦτον
προφητεία
κυρίου
ו


יהוהπρὸς
Ιονα
δεύτερην

יונה
שנית

Ιωναν
τὸ
εἰπεῖ
ל
אמר
λέγων

Jon 3:2

      
ἀνάστα
πορεύγου
πρὸς


Ἀνάστηθι
πορεύθητι
Νινβε
τὴν
πόλη
τὴ
μεγάλη
κ’
ἐδιαλάλησε

ה
עיר
ה
גדולה
ו
קרא
Νινευη

πόλιν

μεγάλην
καὶ
κήρυξον
πρὸς
αὐτὴν
τὸ
διαλαλημὸ
ὃςקריאה
ἐν
αὐτῇ


ἐγὼ
λαλῶ
πρὸς
ἐσέ


אל
יך
ἐγὼ
ἐλάλησα

Jon 3:3

      
καὶ
ἐνεστάθην
ו
יקם

Ιονα
κ’
ἐπορεύτην
πρὸς
Νινβε

ו
ילך

Ιωνας
καὶ

εἰς
Νινευη,
κατὰ
ἐνώπιον
κυρίου
κ’

Νινβε
כ

יהוה
ו

καθὼς

δὲ

ἦτον
κάστρο
μεγάλη
εἰς
θεό

עיר־


ἦν


τῷ
θεῷ
πορπάτημα
τριῶν
ἡμερῶντριῶν

Jon 3:4

      
κ’
ἔρχισεν
Ιονα
τὸ
ἐλθεῖ
εἰν
κάστροἤρξατο

τοῦ
εἰσελθεῖν

πορπάτημα
ἡμερου
ἑνός
מהלך
יום

ἡμέρας
μιᾶς
κ’
ἐδιαλάλησαν
καὶ
εἶπεν
ἀκόμη
σαράντα

καὶ
ἐκήρυξε
καὶἡμέρες
κ’

Νινβε
ἐχτρεπόμενη
יוםנהפכת


Νινευη

Jon 3:5

      
κ’
ἐπίστεψαν
ἄντρες
Νινβε
וἐνεπίστευσαν

ἐν
θεὸν
κ’
ἐδιαλάλησαν
νηστεία

אלהים


τῷ
θεῷ

ἐκήρυξαν
κ’
ἐφόρεσαν
σακκὶ
ἀπὸ
μέγαν
αὐτῶν
καὶ
ὡς
וἐνεδύσαντο

ἀπὸ


μικρὸν
αὐτῶν

ם
μικροῦ

Jon 3:6

      
κ’
ἔφτασενλόγος
πρὸς
βασιλέο
Νινβεמלך
נינוה
Νινευη,
κ’
ἐνεστάθην
ἀπὸ
θρόνον
αὐτοῦ
ו


כסא
ו
καὶ
ἐξανέστη
ἀπὸ
θρόνου
κ’
ἐδιαπέρασε
στολὴν
αὐτὸν
ἀπὸ
ἐπὶ

יעבר
אדרת
στολὴν

αὐτὸ
κ’
ἐσκεπάστην
σακκὶ
κ’
ἐκάθισεν
יו

יכס
שק
ו
ישב
ἑαυτοῦ
καὶ
περιεβάλετο

καὶ
ἐπὶ
τὴν
στάχτη
על־
ה

Jon 3:7

      
κ’
ἐδιαλάλησεν
ו

καὶ
εἶπε
ἐν
Νινβε
ἀπὸ
ὁρισμὸν
ו
יאמר
ב
נינוה


ἐρρέθη
ἐν
Νινευη
παρὰ

τοῦ
βασιλέου
καὶ
μεγάλων
αὐτῶν
τὸ
εἰπεῖν
ה


βασιλέως


αὐτοῦ
λέγων


ἄθρωπος
καὶ
τὸ
χτῆμα
καὶ
τὸ
βουκολιό
καὶ
τὸ
ποίμιο
μὴ
γευτοῦν
τίποταςה
בהמה

הἄνθρωποι
καὶ
τὰ

κτήνη

μὴ
γευσάσθωσαν
καὶ
μὴ
νομευτοῦν
καὶ
ὕδωρ
μὴ
πιοῦσιν


ירעוμηδὲ


μηδὲ

Jon 3:8

      
καὶ
σκεπαστοῦν
σακκιὰ


שקיםἄθρωπος
καὶ
τὸ
χτῆμα
κ’
ἐπικαληστοῦν

ו
ה
בהמה
ו

καὶ
τὰ
κτήνη,
καὶ
ἀνεβόησαν
πρὸς
θεὸν
ἐν
δύναμην
καὶ
στραφοῦν
אל־
אלהים
ב
חזקה

πρὸς
θεὸν
ἐκτενῶς·
καὶ
ἀπέστρεψαν

ἀνὴρ
ἀπὸ
ὁδὸν
αὐτῶν
τὴν
κακὴו

ἕκαστος
ἀπὸκ’
ἀπὲ
τὴν
ἀδικία
ὃς

ἰπαλάμες
ו
מן־

חמס


καὶ
ἐν
αὐτῶν

Jon 3:9

      
τίς
γινώσκει
στραφῇ

יודע
ישוב

καὶ
μεταμελεθῇ

θεὸς
ἐμᾶς
ו
נחם
ה
אלהים
εἰ
μετανοήσει

καὶ
στραφῇ
ἀπὸ
ὀργὴ
θυμοῦ
αὐτὸν
ו


חרון
אפ
καὶ

ἐξ

θυμοῦ
καὶ
οὐ
ἀπολεστοῦμε

לא
καὶ

Jon 3:10

      
κ’
εἶδεν

θεὸςאלהיםτὰ
ποίματα
αὐτῶν
ὅτι
ἐστράφησαν

מעשי


שבו

ἔργα
αὐτῶν,

ἀπέστρεψαν
ἀπὸ
ὁδὸν
αὐτῶν
τὴ
κακὴ
κ’
ἐμεταμελέθην


םינחם

ὁδῶν
αὐτῶν
τῶν


μετενόησενθεὸς
ἐπὶ
τὴν
κακωσύνη
ὡς

אשר

θεὸς


κακίᾳ,


ἐλάλησεν
τὸ
ποίσει
εἰς
αὐτούς
καὶ
οὐ
דברποιῆσαι


ἔποισεν

Jon 4:1

      
κ’
ἐκακώθην
πρὸς
Ιονα


אל־
Καὶ

Ιωνας
κακωσύνη
μεγάλη
καὶ
ὀργίστην
εἰς


ו


μεγάλην


αὐτόν

Jon 4:2

      
κ’
ἔψαλεν
πρὸς
πρὸς
κύριον
καὶ
εἶπεν
παρακαλῶ
δέσποτα
יהוה
κύριον


κύριε
πάντως
αὐτὸς

λόγος
μου
יהוהדבר

ὡς
ἔστι
νὰ
εἶμαι
ἐπὶ
ἡγῆ
μου
ἐπὶ

אדמת

על־

οὕτως
ἐπρότρεψα
τὸ
ἀποδράξειברח


τοῦ
εἰς
Θαρσις
ὅτι
ἔγνωα
ὅτι
הἐσὺ
ὡς
κύριος
ἐλέημος


אל־
חנון

καὶ
οἴχτιρμος
μακρόθυμος
καὶ
πολυέλεος
κ’
ἐμεταμελέθης
ἐπὶנחם

τὴν
κακωσύνηJon 4:3

      
κ’
ἐδά
Κύριε
ἔπαρε

עתה
יהוה
קח־λαβὲ
ἐδὰ
τὴ
ψυχή
μου
ἀπὸ
ἐπὶ
ἐμέν
נא
את־ἀπ’
ὅτι
καλύτερος

θάνατός
μου
ἀπὸ
כי־י
מ

καλὸνζωές
μου

י

Jon 4:4

      
καὶ
εἶπεν

κύριος
μὲ
τὰκαλὰ
ὀργίστην
εἰς
ἐσέν
ההיטב


σφόδρα

σύ;Jon 4:5

      
κ’
ἐβγῆκεν


Ιονα
ἀπὸ
τὸ
κάστρο
κ’
ἔποισε
εἰς

מן־


ו

ל
καὶ
ἐποίησεν
αὐτὸν
ἐκεῖ
καλύβη
κ’
ἐκάθισεν
κατώθεο
ו
שם
סכה


תחת
ἑαυτῷ
ἐκεῖ


ἐκάθητο
αὐτῆς
εἰ[ν]
ἤσκιο
ὡς
יהὡς
ἰδεῖν
τί
ἐστιν
ἐν
κάστρο

τῇ

Jon 4:6

      
κ’
ἐθάρρωσεν

κύριος

θεὸς
ו
ימן

יהוה־

θεὸς
κολοκυθέα
κ’
ἐνέβη
ἀπὸ
ἐπὶ
εἰς
קיקיון
ו
יעל
מ
על
ל
κολοκύνθῃ,
Ιονα
τί
ἔστιν
ἥσκιο
ἐπὶν
יונה
ל

צל
על־


εἶναι

κεφάλι
αὐτὸν
κ’
ἐχάρην
Ιονα
ἐπὶ
τὴν
ראש

Ιωνας

κολοκυθέα
χαρὰ
μεγάλη
קיקיוןJon 4:7

      
κ’
ἐθάρρωσεν


προσέταξεν

θεὸς
σκούλικα
ἀπὸ
ἐνεβῆν
ה


ב

θεὸς

ἀυγερινός
εἰς
μεθαύριον
ה

ל


ἐπαύριον,
κ’
ἔπληξε
τὴν
κολοκυθέα
κ’
ἐξεράθην

תך


ו
ייבש
καὶ

Jon 4:8

      
κ’
ἦτον
κατὰ
ἀνέτειλε

ἥλιος


כ

ה


ἅμα


κ’
ἐθάρρωσεν

θεὸς
ἄνεμον
ἀνατολικὸν
σιγή
κ’
ἔπληξεν

ἥλιος

ימן

אלהים
רוח
קדים


תך
ה
שמשθεὸς
πνεύματι

ἐπὶ
κεφάλην
Ιονα
κ’
ἐλάπαξεν

ראש
יונה

יתעלף
ὠλιγοψύχησε

καὶ
ἐζήτηξεν
τὴ
ψυχὴ
αὐτὸν


את־
נפש

ἀπελέγετο
τὴν
ψυχὴν
αὐτοῦ
τὸ
ἀπεθανεῖ
καὶ
εἶπεν
καλύτερος

θάνατός
μουיאמר
טוב
εἶπε
Καλόν

παρὰ
ζωές
μου
מ


Jon 4:9

      
καὶ
εἶπεν

θεὸς
πρὸς
אל־θεὸς
πρὸς
Ιονα
μὲ
τί
καλὰ
ὀργίστην
εἰςהיטב
חרה־
Ιωνανἐμέ
ὡς
θάνατο

עד־
ἐγὼ

Jon 4:10

      
καὶ
εἶπεν

κύριος

יאמר


εἶπε
ἐσὺ
ἐλυπήθης
ἐπὶ
τὴν
κολοκυθέα
אתה
חסת


קיקיון
ὃς
οὐκ’
ἐκόπιασες
εἰν
αὐτήν
καὶ
οὐ


עמלת
ב
ו
ו
לא


ἐκακοπάθησαςἐμεγάλυνες
αὐτήν
ὃς
ἀνάμεσαἐξέθρεψας
αὐτήν,

νύχτα
ἦτον
κ’
ἀνάμεσα
νύχτα
לילה
היה

בן־
לילה
νύκτα
ἐγενήθη

ὑπὸ
ἐπωλέστην
אבד

Jon 4:11

      
καὶ
ἐγὼ
οὐ
λυπηθῶ
ἐπὶ

אני

φείσομαι
Νινβε
τὴμ
πόλη
τὴν
μεγάλη
ὃς
ἔνεστιν
נינוה
ה
Νινευη
τῆς
εἰν
αὐτὴν
πολλοὶ
ἀπὸ
δώδεκα
μυριάδες

רבו

ἄθρωπος
ὃς
οὐ
ἐγνώουν
ἀνάμεσα


לא־
ידע

οἵτινες

δεξία
αὐτοῦ
εἰς
ἀριστερὰν
ימינ

לαὐτοῦ
καὶ
χτῆνο
πολύ

ו

רבה