Oxford, UK Bodleian Library, Oxford, Bodleian Library, MS. Opp. Add. 8o 19 (Neubauer 1144)

Diplomatic with normalised text
Diplomatic TextNormalised Text

Jon 1:13

Jon 1:13

 

A Greek Translation of Jonah (OX_19)
222 verso

 

A Greek Translation of Jonah (OX_19)
222 verso

1 וַיַּחְתְּרוּ הָאֲנָשִׁים קֶלָמְנָן אִיאַדְּרֶש
1 וַיַּחְתְּרוּ הָאֲנָשִׁים κ’ ἔλαμναν οἱ ἄνδρες
2 טוֹ שְטְרֶפְשִין פְּרוֹש טִיקְשֶרָא
2 τὸ στρέψει πρὸς τὴν ξερὰ
3 קֶאוּ
3 καὶ οὐ
10 אֶדִינַשְטִישָן אוֹטִי אִיתָלָשָא
10 ἐδυνάστησαν ὅτι θάλασσα
4 פּוֹרֶבְגוֹמֶנוֹן קֶלֶלַפִּיזוֹן אִיפִּי אַפְטוּש :
4 πορευγόμενον καὶ λαιλαπίζον ἐπὶ αὐτούς

Jon 1:14

Jon 1:14

5 וַיִּקְרְאוּ אֶל-יְהוָה קֶפִּיקַלִישְטִישָן פְּרוֹש
5 וַיִּקְרְאוּ אֶל-יְהוָה κ’ ἐπικαλήστησαν πρὸς
6 קִירִיאוֹן קֶאִיפָּשִי פָּרָקלוּמֵי קִירִיאֵי
6 κύριον καὶ εἶπασι παρακαλοῦμε Κύριε
7 מִי אֶדָא אַפּוֹלֶשְטוּמֶי אֵין פְּשִיכִי
7 μὴ ἐδὰ ἀπολεστοῦμε ἐν ψυχὴ
8 טוּאָנִיר אֶטוּטוּנוּ קֶמִי דוֹשִיש אַנְתוֹ
8 τοῦ ἀνὴρ ἐτουτουνοῦ καὶ μὴ δώσῃς ἐν τὸ
9 אִיפִּי אֶמָש אֶמָן אַתִיאוֹ אוֹטִי אֶשִי
9 ἐπὶ ἐμᾶς αἷμαν ἀθῶο ὅτι ἐσὺ
10 קִירִיאֵי קַתוֹש אֶתֶלִישֶש אֶפִּישֶש :
10 Κύριε καθὼς ἐθέλησες ἔποισες

Jon 1:15

Jon 1:15

11 וַיִּשְׂאוּ אֶת-יוֹנָה קֶשִיקוֹשָן טוֹן יוֹנָה
11 וַיִּשְׂאוּ אֶת-יוֹנָה κ’ ἐσήκωσαν τὸν Ιονα
12 קֶרִיקְשָאן אַפְטוֹן פְּרוֹש טִין תָלָשָא
12 κ’ ἔρρηξαν αὐτὸν πρὸς τὴ θάλασσα
13 קֶשְטָתִין אִיתָלָשָא אַפוּ אֶבְרִיזְמוֹן

A Greek Translation of Jonah (OX_19)
223 recto

13 κ’ ἐστάθην θάλασσα ἀπὸ ἐβρισμὸν

A Greek Translation of Jonah (OX_19)
223 recto

1 אַפְטוּ :
1 αὐτόν

Jon 1:16

Jon 1:16

 וַיִּירְאוּ הָאֲנָשִׁים קֶאפוֹבִיתִישָאן
 וַיִּירְאוּ הָאֲנָשִׁים κ’ ἐφοβήθησαν
2 אִיאַדְּרֶש פוֹבֶרָא מֵגָלִי טוֹן קִירִיאוֹ
2 οἱ ἄνδρες φοβέρα μεγάλη τὸν κύριο
3 קֶתִישִיאָשָן תִישִיאָה אִישְקִירִיאוֹ
3 κ’ ἐθυσίασαν θυσία εἰς κύριο
4 קֶטַכְטִישָן טַגְמָטָא :
4 κ’ ἐτάχτησαν τάγματα

Jon 2:1

Jon 2:1

 וַיְמַן יְהוָה דָּג
 וַיְמַן יְהוָה דָּג
5 קֶטַרוֹשֶן אוֹקִירִיאוֹש אֶכְטִיאוֹ
5 κ’ ἐθάρρωσεν κύριος ἐχτύο
6 מֶגָלוֹ טוֹקַטָפִּי טוֹן יוֹנָה קִיטוֹן יוֹנָה
6 μεγάλο τὸ καταπεῖ τὸν Ιονα κ’ ἦτον Ιονα
7 אֶנֶיגָּטָא טוּאֶכְטִיאוּ טְרִיש אִימֶרֶש
7 ἐν ἔγγατα τοῦ ἐχτύου τρεῖς ἡμέρες
8 קֶטְרִיש נִיכְטֵש :
8 καὶ τρεῖς νύχτες

Jon 2:2

Jon 2:2

 וַיִּתְפַּלֵּל יוֹנָה
 וַיִּתְפַּלֵּל יוֹנָה
9 קֶפְּשָלֵן יוֹנָה פְּרוֹש קִירִיאוֹן תֵאוֹן
9 κ’ ἔψαλεν Ιονα πρὸς κύριον θεὸν
10 אַפְטוֹן אַפּוֹאֶגָּטָא טוּאֶכְטִיאוּ :
10 αὐτὸν ἀπὸ ἔγγατα τοῦ ἐχτύου

Jon 2:3

Jon 2:3

 וַיֹּאמֶר
 וַיֹּאמֶר
11 קֵאִיפֵּן אֶפִּיקַלִישְטִיקָא אַפּוֹ
11 καὶ εἶπεν ἐπικαλήστηκα ἀπὸ
12 שְטֵינוֹכוֹרִיאָה אִיש אֵימֵן פְּרוֹש
12 στενοχωρία εἰς ἐμὲν πρὸς
13 קִירִיאוֹ קֶפִּילוֹיִיתִיקֶמֶי אַפּוֹאַשְטֶרָא

A Greek Translation of Jonah (OX_19)
223 verso

13 κύριο κ’ ἐπιλογήθηκέ με ἀπὸ γαστέρα

A Greek Translation of Jonah (OX_19)
223 verso

1 אָדוּ אֶבוֹאָשָא אֶקוּשֶש פוֹנִימוּ :
1 ἅδοῦ ἐβόησα ἔκουσες φωνή μου

Jon 2:4

Jon 2:4

2 וַתַּשְׁלִיכֵנִי מְצוּלָה קֶרִיקְשֶזְמֶי בִיתוֹש
2 וַתַּשְׁלִיכֵנִי מְצוּלָה κ’ ἔρρηξές με βυθὸς
3 אֵין פֶּלַגוֹ תָלָשוּ קֶפּוֹטָמִיאָה ייִרִישַשִימֶיאֶפֶּרִי פַּ אן שִיתְרִימָטָשוּ
3 ἐν πέλαγο θαλάσσου καὶ ποτάμια ἐπεριγυρίσασί με πᾶν συθρύμματά σου
5 קֶקִימָטָשוּ
5 καὶ κύματά σου
10 אִיפִּיאֶמֶן אֶדִיאָבִישָא :
10 ἰπὲ ἐμὲν ἐδιάβησαν

Jon 2:5

Jon 2:5

6 וַאֲנִי אָמַרְתִּי קֶאגוֹ אִיפָּא אֶפִּיבְגַלְטִיקָא
6 וַאֲנִי אָמַרְתִּי καὶ ἐγὼ εἶπα ἐπιβγάλτηκα
7 אַפּוֹאֶנַדִּיאוּ אֶפְטַלְמוֹשוּ מוֹנוֹ
7 ἀπὸ ἐναντίου ἐφταλμῶ σου μόνο
8 פְּרוֹזְבָלוֹ טוֹפִּיבְלֶפְּשִי פְּרוֹש נָאוֹן
8 προσβαλῶ τὸ πιβλέψει πρὸς ναὸν
9 אַיוֹשִינִישוּ :
9 ἁγιωσύνης σου

Jon 2:6

Jon 2:6

 אֲפָפוּנִי מַיִם יִירִישָמֵיאֶפֶרִי אִידָטָא אוֹש רוֹתוּנִי
 אֲפָפוּנִי מַיִם ἐπεριγύρισά με ὕδατα ὡς ρωθοῦνι
11 אַבִישוֹש אֶפֶּרִיִירִישַ מֵי פָּפִירִי
11 ἄβυσσος ἐπεριγύρισέ με παπύρι
12 שְטְרוֹמֶנוֹ אִיש קֶפָלִימוּ :
12 στρωμένο εἰς κεφάλι μου

Jon 2:7

Jon 2:7

13 אִיש אַקְרָן אוֹרֶאוֹן אֶקַטֵבִיקָא

A Greek Translation of Jonah (OX_19)
224 recto

13 εἰς ἄκρες ὀρέων ἐκατέβηκα

A Greek Translation of Jonah (OX_19)
224 recto

1 אִיִיש מוּכְלוֹן אַפְטִין אֵין בְּרִימוּ
1 ἠγῆς μουχλῶν αὐτὴν ἐν περὶ μοῦ
2 אִיש נֶאוֹנָא קֶאֶנֶבָשֶש אַפּוֹבְוֹתְרוֹן
2 εἰς ναιῶνα καὶ ἐνέβασες ἀπὸ βόθρον
3 זוֹאֶזְמוּ קִירִיאֶי תֶאֶמוּ :
3 ζωές μου κύριε θεέ μου

Jon 2:8

Jon 2:8

 אוֹדָּאן
 ὅταν
4 אֶרֶתִימִישֶן אִיפִּי אֶמֶי פְּשִיכִימוּ
4 ἐρεθύμισεν ἐπὶ ἐμὲ ψυχή μου
5 טוֹגִּירִיאוֹן אֶמֶנִישְטִיקָא קֶאִירְתֶן
5 τὸγ γύριον ἐμνήστηκα καὶ ἦρθεν
6 פְּרוֹש אֶשֶן אִיפְּשַלְמוּדִיאָמוּ פְּרוֹש
6 πρὸς ἐσὲν ψαλμουδία μου πρὸς
7 נָאוֹן אַיוֹשִינִישוּ :
7 ναὸν ἁγιωσύνης σου

Jon 2:9

Jon 2:9

 אוֹפִלַכוֹדֵּש
 οἱ φυλάχοντες
8 אוֹמַטִיאָה פְּשוֹמָטֵינא פִישְטין
8 ομάταια ψωματινά πίστιν
9 אַפְטוֹן קָ טַלִיפּוּ :
9 αὐτῶν καταλείπουν

Jon 2:10

Jon 2:10

 וַאֲנִי קֶאֶגוֹ מֶפוֹנִין
 וַאֲנִי καὶ ἐγὼ μὲ φωνὴν
10 דוֹקְשׂולוֹיִיאש תִישִיאָשוֹ אִישֶשֶן
10 δοξολογίας θυσιάσω εἰς ἐσέν
11 אוֹש אֶטַכְטִיקָא פְּלֶרוֹשוֹ שוֹטֵרִיאָה
11 ὡς ἐτάχτηκα πλερώσω σωτερία
12 אִיש קִירִיאוֹ :
12 εἰς κύριο

Jon 2:11

Jon 2:11

 וַיֹּאמֶר יְהוָה קֶאִיפֶּן
 וַיֹּאמֶר יְהוָה καὶ εἶπεν
13 אוֹקִירִיאוֹש טוּאֶכְטִיאוּ קֶאֶקְשֶרָשֶן

A Greek Translation of Jonah (OX_19)
224 verso

13 κύριος τοῦ ἐχτύου καὶ ἐξέρασεν

A Greek Translation of Jonah (OX_19)
224 verso

1 טוֹן יוֹנָה פְּרוֹש טִיקְשֶירָא :
1 τὸν Ιονα πρὸς τὴ ξερὰ
Normalised text only
Normalised Text

Jon 1:13

 

A Greek Translation of Jonah (OX_19)
222 verso

1 וַיַּחְתְּרוּ הָאֲנָשִׁים κ’ ἔλαμναν οἱ ἄνδρες
2 τὸ στρέψει πρὸς τὴν ξερὰ
3 καὶ οὐ
10 ἐδυνάστησαν ὅτι θάλασσα
4 πορευγόμενον καὶ λαιλαπίζον ἐπὶ αὐτούς

Jon 1:14

5 וַיִּקְרְאוּ אֶל-יְהוָה κ’ ἐπικαλήστησαν πρὸς
6 κύριον καὶ εἶπασι παρακαλοῦμε Κύριε
7 μὴ ἐδὰ ἀπολεστοῦμε ἐν ψυχὴ
8 τοῦ ἀνὴρ ἐτουτουνοῦ καὶ μὴ δώσῃς ἐν τὸ
9 ἐπὶ ἐμᾶς αἷμαν ἀθῶο ὅτι ἐσὺ
10 Κύριε καθὼς ἐθέλησες ἔποισες

Jon 1:15

11 וַיִּשְׂאוּ אֶת-יוֹנָה κ’ ἐσήκωσαν τὸν Ιονα
12 κ’ ἔρρηξαν αὐτὸν πρὸς τὴ θάλασσα
13 κ’ ἐστάθην θάλασσα ἀπὸ ἐβρισμὸν

A Greek Translation of Jonah (OX_19)
223 recto

1 αὐτόν

Jon 1:16

 וַיִּירְאוּ הָאֲנָשִׁים κ’ ἐφοβήθησαν
2 οἱ ἄνδρες φοβέρα μεγάλη τὸν κύριο
3 κ’ ἐθυσίασαν θυσία εἰς κύριο
4 κ’ ἐτάχτησαν τάγματα

Jon 2:1

 וַיְמַן יְהוָה דָּג
5 κ’ ἐθάρρωσεν κύριος ἐχτύο
6 μεγάλο τὸ καταπεῖ τὸν Ιονα κ’ ἦτον Ιονα
7 ἐν ἔγγατα τοῦ ἐχτύου τρεῖς ἡμέρες
8 καὶ τρεῖς νύχτες

Jon 2:2

 וַיִּתְפַּלֵּל יוֹנָה
9 κ’ ἔψαλεν Ιονα πρὸς κύριον θεὸν
10 αὐτὸν ἀπὸ ἔγγατα τοῦ ἐχτύου

Jon 2:3

 וַיֹּאמֶר
11 καὶ εἶπεν ἐπικαλήστηκα ἀπὸ
12 στενοχωρία εἰς ἐμὲν πρὸς
13 κύριο κ’ ἐπιλογήθηκέ με ἀπὸ γαστέρα

A Greek Translation of Jonah (OX_19)
223 verso

1 ἅδοῦ ἐβόησα ἔκουσες φωνή μου

Jon 2:4

2 וַתַּשְׁלִיכֵנִי מְצוּלָה κ’ ἔρρηξές με βυθὸς
3 ἐν πέλαγο θαλάσσου καὶ ποτάμια ἐπεριγυρίσασί με πᾶν συθρύμματά σου
5 καὶ κύματά σου
10 ἰπὲ ἐμὲν ἐδιάβησαν

Jon 2:5

6 וַאֲנִי אָמַרְתִּי καὶ ἐγὼ εἶπα ἐπιβγάλτηκα
7 ἀπὸ ἐναντίου ἐφταλμῶ σου μόνο
8 προσβαλῶ τὸ πιβλέψει πρὸς ναὸν
9 ἁγιωσύνης σου

Jon 2:6

 אֲפָפוּנִי מַיִם ἐπεριγύρισά με ὕδατα ὡς ρωθοῦνι
11 ἄβυσσος ἐπεριγύρισέ με παπύρι
12 στρωμένο εἰς κεφάλι μου

Jon 2:7

13 εἰς ἄκρες ὀρέων ἐκατέβηκα

A Greek Translation of Jonah (OX_19)
224 recto

1 ἠγῆς μουχλῶν αὐτὴν ἐν περὶ μοῦ
2 εἰς ναιῶνα καὶ ἐνέβασες ἀπὸ βόθρον
3 ζωές μου κύριε θεέ μου

Jon 2:8

 ὅταν
4 ἐρεθύμισεν ἐπὶ ἐμὲ ψυχή μου
5 τὸγ γύριον ἐμνήστηκα καὶ ἦρθεν
6 πρὸς ἐσὲν ψαλμουδία μου πρὸς
7 ναὸν ἁγιωσύνης σου

Jon 2:9

 οἱ φυλάχοντες
8 ομάταια ψωματινά πίστιν
9 αὐτῶν καταλείπουν

Jon 2:10

 וַאֲנִי καὶ ἐγὼ μὲ φωνὴν
10 δοξολογίας θυσιάσω εἰς ἐσέν
11 ὡς ἐτάχτηκα πλερώσω σωτερία
12 εἰς κύριο

Jon 2:11

 וַיֹּאמֶר יְהוָה καὶ εἶπεν
13 κύριος τοῦ ἐχτύου καὶ ἐξέρασεν

A Greek Translation of Jonah (OX_19)
224 verso

1 τὸν Ιονα πρὸς τὴ ξερὰ
Parallel aligned text
Normalised TextMTLXXHexapla

Jon 1:13

   
 

A Greek Translation of Jonah (OX_19)
222 verso

  
1 וַיַּחְתְּרוּ הָאֲנָשִׁים κ’ ἔλαμναν οἱ ἄνδρες
ויחתרו האנשים להשיב אל־ה יבשה ולא יכלו כי־הים הולך וסער עליהם ׃
καὶ παρεβιάζοντο οἱ ἄνδρες τοῦ ἐπιστρέψαι πρὸς τὴν γῆν καὶ οὐκ ἠδύναντο, ὅτι ἡ θάλασσα ἐπορεύετο καὶ ἐξηγείρετο μᾶλλον ἐπ’ αὐτούς.
2 τὸ στρέψει πρὸς τὴν ξερὰ
3 καὶ οὐ
10 ἐδυνάστησαν ὅτι θάλασσα
4 πορευγόμενον καὶ λαιλαπίζον ἐπὶ αὐτούς

Jon 1:14

   
5 וַיִּקְרְאוּ אֶל-יְהוָה κ’ ἐπικαλήστησαν πρὸς
ויקראו אל־יהוה ויאמרו אנה יהוה אל־נא נאבדה בנפש האיש הזה ואל־תתן עלינו דם נקיא ־כי־אתה יהוה כאשר חפצת עשית ׃
καὶ ἀνεβόησαν πρὸς κύριον καὶ εἶπαν Μηδαμῶς, κύριε, μὴ ἀπολώμεθα ἕνεκεν τῆς ψυχῆς τοῦ ἀνθρώπου τούτου, καὶ μὴ δῷς ἐφ’ ἡμᾶς αἷμα δίκαιον, ὅτι σύ, κύριε, ὃν τρόπον ἐβούλου πεποίηκας
6 κύριον καὶ εἶπασι παρακαλοῦμε Κύριε
7 μὴ ἐδὰ ἀπολεστοῦμε ἐν ψυχὴ
8 τοῦ ἀνὴρ ἐτουτουνοῦ καὶ μὴ δώσῃς ἐν τὸ
9 ἐπὶ ἐμᾶς αἷμαν ἀθῶο ὅτι ἐσὺ
10 Κύριε καθὼς ἐθέλησες ἔποισες

Jon 1:15

   
11 וַיִּשְׂאוּ אֶת-יוֹנָה κ’ ἐσήκωσαν τὸν Ιονα
וישאו את־יונה ויטל הו אל־הים ויעמד הים מזעפו ׃
καὶ ἔλαβον τὸν Ιωναν καὶ ἐξέβαλον αὐτὸν εἰς τὴν θάλασσαν, καὶ ἔστη ἡ θάλασσα ἐκ τοῦ σάλου αὐτῆς.
12 κ’ ἔρρηξαν αὐτὸν πρὸς τὴ θάλασσα
13 κ’ ἐστάθην θάλασσα ἀπὸ ἐβρισμὸν
 

A Greek Translation of Jonah (OX_19)
223 recto

1 αὐτόν

Jon 1:16

   
 וַיִּירְאוּ הָאֲנָשִׁים κ’ ἐφοβήθησαν
וייראו האנשים יראה גדולה את־יהוה ויזבחו זבח ליהוה וידרו נדרים ׃
καὶ ἐφοβήθησαν οἱ ἄνδρες φόβῳ μεγάλῳ τὸν κύριον καὶ ἔθυσαν θυσίαν τῷ κυρίῳ καὶ ηὔξαντο εὐχάς
2 οἱ ἄνδρες φοβέρα μεγάλη τὸν κύριο
3 κ’ ἐθυσίασαν θυσία εἰς κύριο
4 κ’ ἐτάχτησαν τάγματα

Jon 2:1

   
 וַיְמַן יְהוָה דָּג
וימן יהוה דג גדול לבלע את־יונה ויהי יונה במעי הדג שלשה ימים ושלשה לילות ׃
Καὶ προσέταξε κύριος κήτει μεγάλῳ καταπιεῖν τὸν Ιωναν· καὶ ἦν Ιωνας ἐν τῇ κοιλίᾳ τοῦ κήτους τρεῖς ἡμέρας καὶ τρεῖς νύκτας
5 κ’ ἐθάρρωσεν κύριος ἐχτύο
6 μεγάλο τὸ καταπεῖ τὸν Ιονα κ’ ἦτον Ιονα
7 ἐν ἔγγατα τοῦ ἐχτύου τρεῖς ἡμέρες
8 καὶ τρεῖς νύχτες

Jon 2:2

   
 וַיִּתְפַּלֵּל יוֹנָה
ויתפלל יונה אל־יהוה אלהיו ממעי הדגה ׃
καὶ προσηύξατο Ιωνας πρὸς κύριον τὸν θεὸν αὐτοῦ ἐκ τῆς κοιλίας τοῦ κήτους
9 κ’ ἔψαλεν Ιονα πρὸς κύριον θεὸν
10 αὐτὸν ἀπὸ ἔγγατα τοῦ ἐχτύου

Jon 2:3

   
 וַיֹּאמֶר
ויאמר קראתי מצרה לי אל־יהוה ויענ ני מבטן שאול שועתי שמעת קולי ׃
καὶ εἶπεν Ἐβόησα ἐν θλίψει μου πρὸς κύριον τὸν θεόν μου, καὶ εἰσήκουσέ μου· ἐκ κοιλίας ᾅδου κραυγῆς μου ἤκουσας φωνῆς μου
11 καὶ εἶπεν ἐπικαλήστηκα ἀπὸ
12 στενοχωρία εἰς ἐμὲν πρὸς
13 κύριο κ’ ἐπιλογήθηκέ με ἀπὸ γαστέρα
 

A Greek Translation of Jonah (OX_19)
223 verso

1 ἅδοῦ ἐβόησα ἔκουσες φωνή μου

Jon 2:4

   
2 וַתַּשְׁלִיכֵנִי מְצוּלָה κ’ ἔρρηξές με βυθὸς
ותשליכני מצולה בלבב ימים ונהר יסבבני כל־משבריך וגליך עלי עברו ׃
ἀπέρριψάς με εἰς βάθη καρδίας θαλάσσης, καὶ ποταμοί με ἐκύκλωσαν· πάντες οἱ μετεωρισμοί σου καὶ τὰ κύματά σου ἐπ’ ἐμὲ διῆλθον
3 ἐν πέλαγο θαλάσσου καὶ ποτάμια ἐπεριγυρίσασί με πᾶν συθρύμματά σου
5 καὶ κύματά σου
10 ἰπὲ ἐμὲν ἐδιάβησαν

Jon 2:5

   
6 וַאֲנִי אָמַרְתִּי καὶ ἐγὼ εἶπα ἐπιβγάλτηκα
ואני אמרתי נגרשתי מנגד עיניך אך אוסיף להביט אל־היכל קדשך ׃
καὶ ἐγὼ εἶπα Ἀπῶσμαι ἐξ ὀφθαλμῶν σου· ἆρα προσθήσω τοῦ ἐπιβλέψαι πρὸς τὸν ναὸν τὸν ἅγιόν σου;
7 ἀπὸ ἐναντίου ἐφταλμῶ σου μόνο
8 προσβαλῶ τὸ πιβλέψει πρὸς ναὸν
9 ἁγιωσύνης σου

Jon 2:6

   
 אֲפָפוּנִי מַיִם ἐπεριγύρισά με ὕδατα ὡς ρωθοῦνι
אפפוני מים עדנפש תהום יסבבני סוף חבוש לראשי ׃
περιεχύθη μοι ὕδωρ ἕως ψυχῆς, ἄβυσσος ἐκύκλωσέ με ἐσχάτη, ἔδυ ἡ κεφαλή μου εἰς σχισμὰς ὀρέων
11 ἄβυσσος ἐπεριγύρισέ με παπύρι
12 στρωμένο εἰς κεφάλι μου

Jon 2:7

   
13 εἰς ἄκρες ὀρέων ἐκατέβηκα
לקצבי הרים ירדתי הארץ ברחי ה בעדי לעולם ותעל משחת חי י יהוה אלהי ׃
κατέβην εἰς γῆν, ἧς οἱ μοχλοὶ αὐτῆς κάτοχοι αἰώνιοι, καὶ ἀναβήτω φθορὰ ζωῆς μου, κύριε ὁ θεός μου
 

A Greek Translation of Jonah (OX_19)
224 recto

1 ἠγῆς μουχλῶν αὐτὴν ἐν περὶ μοῦ
2 εἰς ναιῶνα καὶ ἐνέβασες ἀπὸ βόθρον
3 ζωές μου κύριε θεέ μου

Jon 2:8

   
 ὅταν
בהתעטף עלי נפשי את־יהוה זכרתי ותבוא אליך תפלתי אל־היכל קדשך ׃
ἐν τῷ ἐκλείπειν ἀπ’ ἐμοῦ τὴν ψυχήν μου τοῦ κυρίου ἐμνήσθην, καὶ ἔλθοι πρὸς σὲ ἡ προσευχή μου εἰς ναὸν ἅγιόν σου
4 ἐρεθύμισεν ἐπὶ ἐμὲ ψυχή μου
5 τὸγ γύριον ἐμνήστηκα καὶ ἦρθεν
6 πρὸς ἐσὲν ψαλμουδία μου πρὸς
7 ναὸν ἁγιωσύνης σου

Jon 2:9

   
 οἱ φυλάχοντες
משמרים הבלי־שוא חסדם יעזבו ׃
φυλασσόμενοι μάταια καὶ ψευδῆ ἔλεος αὐτῶν ἐγκατέλιπον
8 ομάταια ψωματινά πίστιν
9 αὐτῶν καταλείπουν

Jon 2:10

   
 וַאֲנִי καὶ ἐγὼ μὲ φωνὴν
ואני בקול תודה אזבחה־לך אשר נדרתי אשלמה ישועתה ליהוה ׃
ἐγὼ δὲ μετὰ φωνῆς αἰνέσεως καὶ ἐξομολογήσεως θύσω σοι· ὅσα ηὐξάμην, ἀποδώσω εἰς σωτηρίαν μου τῷ κυρίῳ
10 δοξολογίας θυσιάσω εἰς ἐσέν
11 ὡς ἐτάχτηκα πλερώσω σωτερία
12 εἰς κύριο

Jon 2:11

   
 וַיֹּאמֶר יְהוָה καὶ εἶπεν
ויאמר יהוה לדג ויקא את־יונה אל־היבשה ׃
καὶ προσετάγη τῷ κήτει, καὶ ἐξέβαλε τὸν Ιωναν ἐπὶ τὴν ξηράν
13 κύριος τοῦ ἐχτύου καὶ ἐξέρασεν
 

A Greek Translation of Jonah (OX_19)
224 verso

1 τὸν Ιονα πρὸς τὴ ξερὰ
Parallel aligned text with coupled pairs
Target (Normalised Text)MTLXXEquivalents/AqEquivalents/SymEquivalents/TheodEquivalents/Other

Jon 1:13

      
κ’
ἔλαμναν
οἱ
ἄνδρες
ו
יחתרו
ה
אנשים
καὶ
παρεβιάζοντο
οἱ
ἄνδρες
τὸ
στρέψει
πρὸς
τὴν
ξερὰ
ל
השיב
אל־
ה
יבשה
τοῦ
ἐπιστρέψαι
πρὸς

γῆν

καὶ
οὐ


ἐδυνάστησαν
ὅτι

θάλασσα
יכלו
כי־

יםπορευγόμενον
καὶ
λαιλαπίζον
ἐπὶ
αὐτούς
הולךהם
αὐτούς.

Jon 1:14

      
κ’
ἐπικαλήστησαν
πρὸς


אל־
καὶ

κύριον
καὶ
εἶπασι
παρακαλοῦμε
Κύριεאנה
κύριε,
μὴ
ἐδὰ
ἀπολεστοῦμε
ἐν
ψυχὴ


ἕνεκεν
τοῦ
ἀνὴρ
ἐτουτουνοῦ
καὶ
μὴ
δώσῃς


ה זה
ו
אל־
תתן
τοῦ
ἐπὶ
ἐμᾶς
αἷμαν
ἀθῶο
ὅτι
ἐσὺ


דם


אתה
ὅτι
σύ,
Κύριε
καθὼς
ἐθέλησες
ἔποισες

כ אשרἐβούλου
πεποίηκας

Jon 1:15

      
κ’
ἐσήκωσαν
τὸν
Ιονα
ו

את־κ’
ἔρρηξαν
αὐτὸν
πρὸς
τὴ
θάλασσα
ו
καὶ

αὐτὸν
εἰς
τὴν
κ’
ἐστάθην

θάλασσα
ἀπὸ
ἐβρισμὸν

יעמד
הἔστητοῦ
αὐτόν

Jon 1:16

      
κ’
ἐφοβήθησαν

ייראו

οἱ
ἄνδρες
φοβέρα
μεγάλη
τὸν
κύριο

אנשים
יראה

את־
יהוה
οἱ
κύριον
κ’
ἐθυσίασαν
θυσία
εἰς
κύριο
ו


τῷ
κ’
ἐτάχτησαν
τάγματαηὔξαντο

Jon 2:1

      
κ’
ἐθάρρωσεν

κύριος
ἐχτύο
ודג
Καὶ

κύριος
κήτει
μεγάλο
τὸ
καταπεῖ
τὸν
Ιονα
κ’
ἦτον
Ιονα

ל

את־
καταπιεῖν

Ιωναν·
καὶ

ἐν
ἔγγατα
τοῦ
ἐχτύου
τρεῖς
ἡμέρες
ב
מעי
ה

שלשה
ימים
τρεῖς
καὶ
τρεῖς
νύχτες
ו
שלשה
לילות


Jon 2:2

      
κ’
ἔψαλεν
Ιονα
πρὸς
κύριον
θεὸν


προσηύξατοτὸν
αὐτὸν
ἀπὸ
ἔγγατα
τοῦ
ἐχτύου
יו
מ
מעי
ה
דגה
Jon 2:3

      
καὶ
εἶπεν
ἐπικαλήστηκα
ἀπὸ
ו
יאמר
קראתיστενοχωρία
εἰς
ἐμὲν
πρὸς

לκύριο
κ’
ἐπιλογήθηκέ
με
ἀπὸ
γαστέραני
מ
ἐκ
κοιλίας
ἅδοῦ
ἐβόησα
ἔκουσες
φωνή
μου
י
ᾅδου
κραυγῆς
ἤκουσας
φωνῆς

Jon 2:4

      
κ’
ἔρρηξές
με
βυθὸς


ני
ἀπέρριψάς
με
εἰς βάθηἐν
πέλαγο
θαλάσσου
καὶ
ποτάμια
ἐπεριγυρίσασί
με
πᾶν
συθρύμματά
σου

εἰς
καρδίας

καὶ
ποταμοί
ἐκύκλωσαν·


οἱ

καὶ
κύματά
σου
ו
גלי
καὶ

σου
ἰπὲ
ἐμὲν
ἐδιάβησαν
διῆλθον

Jon 2:5

      
καὶ
ἐγὼ
εἶπα
ἐπιβγάλτηκα

אני


ἐγὼ
εἶπα
Ἀπῶσμαι


ἀπὸ
ἐναντίου
ἐφταλμῶ
σου
μόνο


עיני


ἐξ

σου·
ἆρα
προσβαλῶ
τὸ
πιβλέψει
πρὸς
ναὸν

ל
הביט
אל־
προσθήσω
τοῦ
ἐπιβλέψαιἁγιωσύνης
σου

τὸν
σου;Jon 2:6

      
ἐπεριγύρισά
με
ὕδατα
ὡς
ρωθοῦνι


מיםὕδωρ

ἄβυσσος
ἐπεριγύρισέ
με
παπύρι

יסבב
ני
ἄβυσσος

με

στρωμένο
εἰς
κεφάλι
μου
חבוש
ל
ראשJon 2:7

      
εἰς
ἄκρες
ὀρέων
ἐκατέβηκαירדתי
εἰς
σχισμὰς
ὀρέων
κατέβην
ἠγῆς
μουχλῶν
αὐτὴν
ἐν
περὶ
μοῦ

ברחי

ב


οἱ
αὐτῆς


εἰς
ναιῶνα
καὶ
ἐνέβασες
ἀπὸ
βόθρον
לἀναβήτω


ζωές
μου
κύριε
θεέ
μου


κύριε


Jon 2:8

      
ὅταν
ἐν
ἐρεθύμισεν
ἐπὶ
ἐμὲ
ψυχή
μου

על


י

ἀπ’
ἐμοῦ
τὴν
μου
τὸγ
γύριον
ἐμνήστηκα
καὶ
ἦρθεν
תבואπρὸς
ἐσὲν

ψαλμουδία
μου
πρὸς
אלי


תפלת


ναὸν
ἁγιωσύνης
σου

קדש

ἅγιόν
σου

Jon 2:9

      
οἱ
φυλάχοντες
משמרים
משמרים


ομάταια
ψωματινά
πίστιν
הבלי־
שוא
חסד
μάταια

ἔλεος

αὐτῶν
καταλείπουν
ם
αὐτῶν
ἐγκατέλιπον
Jon 2:10

      
καὶ
ἐγὼ
μὲ
φωνὴν
ו


δὲ


δοξολογίας
θυσιάσω
εἰς
ἐσέν

ὡς
ἐτάχτηκα
πλερώσω
σωτερίαישועתהεἰς
κύριο
ל

κυρίῳ

Jon 2:11

      
καὶ
εἶπεν

καὶ
προσετάγηκύριος
τοῦ
ἐχτύου
καὶ
ἐξέρασεν

יקא

κήτει,

τὸν
Ιονα
πρὸς
τὴ
ξερὰה


ἐπὶ
τὴν
ξηράν