Cambridge + Oxford University Library + Bodleian Library, Cambridge, University Library, T-S C6.133 (part) + Oxford, Bodleian Library, MS Heb.d.43 fol.25-26

Diplomatic with normalised text
Diplomatic TextNormalised Text

1Kgs 7:29 (LXX 7:16)

1Kgs 7:29 (LXX 7:16)

 

1 Kings (3 Reigns) 1 (CA_133b)
2 recto

 

1 Kings (3 Reigns) 1 (CA_133b)
2 recto

1                  ועל המסגרות ההם שהיו מלמעלה
1                  ועל המסגרות ההם שהיו מלמעלה
2 על המכונות. ביניהם היו השלבים מבפנים. והשלבים
2 על המכונות. ביניהם היו השלבים מבפנים. והשלבים
3 האלה מבפנים לשבת הכיור בהם. כאשר אנחנו
3 האלה מבפנים לשבת הכיור בהם. כאשר אנחנו
4 חפצים שנא̇מ אותם למטה. וממעל השלבים
4 חפצים שנא̇מ אותם למטה. וממעל השלבים
5 האלה. מבחוץ על המסגרות שעל השלבים. היו אריות
5 האלה. מבחוץ על המסגרות שעל השלבים. היו אריות
6 בקר וכרובים. ועל השלבים כן ממעל. כן אורתא
6 בקר וכרובים. ועל השלבים כן ממעל. כן ὀρθά
7 היו האריות והבקר ממעל להם שלשלבים על המסגרות.
7 היו האריות והבקר ממעל להם שלשלבים על המסגרות.
8 ומתחת לאריות ולבקר ולכרובים היו לויות פטוניאה
8 ומתחת לאריות ולבקר ולכרובים היו לויות πετόνια
9 מעשה מורד. שמוריד המים. ומן הלויות ההם
9 מעשה מורד. שמוריד המים. ומן הלויות ההם
10 היו מקבלים המים על ידיהם או על כלי מים מאומה
10 היו מקבלים המים על ידיהם או על כלי מים מאומה
11 לכל צורכיהם.
11 לכל צורכיהם.

1Kgs 7:31 (LXX )

1Kgs 7:31 (LXX )

 

1 Kings (3 Reigns) 1 (CA_133b)
2 verso

 

1 Kings (3 Reigns) 1 (CA_133b)
2 verso

2         ופיהו שלכיור מבית לכותרת ומעלה אמה.
2         ופיהו שלכיור מבית לכותרת ומעלה אמה.
3 אמה היה נראה הכיור. משפת המכונה ומעלה.
3 אמה היה נראה הכיור. משפת המכונה ומעלה.
4 הכותרת היא שפת המכונה. ואשר א̇מ מבית
4 הכותרת היא שפת המכונה. ואשר א̇מ מבית
5 הכותרת. ממקום השפה ומעלה היה נראה הכיור
5 הכותרת. ממקום השפה ומעלה היה נראה הכיור
6 אמה. ופיה שלמכונה היה עגול מעשה כן אורתא
6 אמה. ופיה שלמכונה היה עגול מעשה כן ὀρθά
7 ולא מרובע. אשר היה בתוך הפה הזה שלמכונה.
7 ולא מרובע. אשר היה בתוך הפה הזה שלמכונה.
8 הכיור נבלע. אמה וחצי האמה. נמצא הכיור
8 הכיור נבלע. אמה וחצי האמה. נמצא הכיור
9 קומתו שתי אמות וחצי. וגם על פיה שלמכונה
9 קומתו שתי אמות וחצי. וגם על פיה שלמכונה
10 היו מקלעות כלו̇מ רֵיקַמוֹתֿ. ומסגרותיהם מרובעות
10 היו מקלעות כלו̇מ רֵיקַמוֹתֿ. ומסגרותיהם מרובעות
11 ולא עגולות. סמוך למסגרות שאמרנו שהיו כאזור
11 ולא עגולות. סמוך למסגרות שאמרנו שהיו כאזור
12 בחיצוי המכונה. היו המכונות מרובעות
12 בחיצוי המכונה. היו המכונות מרובעות
13 ולא עגולות.
13 ולא עגולות.

1Kgs 7:30 (LXX 7:17)

1Kgs 7:30 (LXX 7:17)

 

1 Kings (3 Reigns) 1 (CA_133b)
3 verso

 

1 Kings (3 Reigns) 1 (CA_133b)
3 verso

2                                         סרנים
2                                         סרנים
3 בלשון רוּמִי אקשוניאה.
3 בלשון רוּמִי ἀξόνια

1Kgs 7:41 (LXX 7:27)

1Kgs 7:41 (LXX 7:27)

13             העמודים שנים. וגולות הכותרות
13             העמודים שנים. וגולות הכותרות
14 אשר על ראש העמודים. הם קופדיש הגולות.
14 אשר על ראש העמודים. הם κουπάδες הגולות.
15 שנקראו למעלה בטן. כאשר כ̇ת מלעומת הבטן.
15 שנקראו למעלה בטן. כאשר כ̇ת מלעומת הבטן.
16 שהיו אלה הגולות שתים. ואת השבכות עשה
16 שהיו אלה הגולות שתים. ואת השבכות עשה
17 אותם שתים. ובשתים ובשבכות עשה רמונים
17 אותם שתים. ובשתים ובשבכות עשה רמונים
18 לכסות את שתי גולות הכותרות. אשר הכותרות
18 לכסות את שתי גולות הכותרות. אשר הכותרות
19 האלה היו על ראש העמודים.
19 האלה היו על ראש העמודים.

1Kgs 7:45 (LXX 7:31)

1Kgs 7:45 (LXX 7:31)

19                           כולם נחשת
19                           כולם נחשת
20 ממורט שְטְלִיבוֹמֵינוֹן. ממורט. בד̇ב הי̇מ כ̇ת
20 ממורט στιλβόμενον ממורט. בד̇ב הי̇מ כ̇ת
21 נחושת מרוק.
21 נחושת מרוק.

1Kgs 7:46 (LXX 7:33)

1Kgs 7:46 (LXX 7:33)

21              בככר הירדן יצקם המלך
21              בככר הירדן יצקם המלך
22 במעבי האדמה. אִישִלטוֹמִין שלא יהיו

1 Kings (3 Reigns) 1 (CA_133b)
4 recto

22 במעבי האדמה. εἰς λατόμιν שלא יהיו

1 Kings (3 Reigns) 1 (CA_133b)
4 recto

1 בו אבנים. בין סוכות ובין צרתן. ובד̇ב הי̇מ כ̇ת
1 בו אבנים. בין סוכות ובין צרתן. ובד̇ב הי̇מ כ̇ת
2 צרתן. היא צרדתא.
2 צרתן. היא צרדתא.

1Kgs 7:50 (LXX 7:36)

1Kgs 7:50 (LXX 7:36)

                  
                  
2 והספינות והסיפות
2 והספינות והסיפות
3 הם לקניאה. מל̇ש (MT Exod 12:22) בדם בסף לַקַנִין. והמז̇מ
3 הם λακάνια מל̇ש (MT Exod 12:22) בדם בסף λακάνιν והמז̇מ
4 והמזמרות תִֿימִיאַטִי. והמזרקות רדישטיריאה
4 והמזמרות θυμιατοί והמזרקות ραντιστήρια
5 והפותות. הם רומנישיאה. אשר היו לדלתות
5 והפותות. הם ρωμανήσια אשר היו לדלתות
6 הבית לקדש הקדשים זהב עשה אותם.
6 הבית לקדש הקדשים זהב עשה אותם.

1Kgs 10:4

1Kgs 10:4

 

1 Kings (3 Reigns) 1 (CA_133b)
7 verso

 

1 Kings (3 Reigns) 1 (CA_133b)
7 verso

13                                    ותרא
13                                    ותרא
14 מלכת שבא. לא ראיית עין. אלא הבינה בדעת
14 מלכת שבא. לא ראיית עין. אלא הבינה בדעת
15 ותבונה. קֵאֵינוֹאִישֵן. כי החכמה לא תראה
15 ותבונה. καὶ ἐννόησεν כי החכמה לא תראה
16 לַעַיִן. כי אם בדעת.
16 לַעַיִן. כי אם בדעת.

1Kgs 10:18

1Kgs 10:18

 

1 Kings (3 Reigns) 1 (CA_133b)
8 verso

 

1 Kings (3 Reigns) 1 (CA_133b)
8 verso

2                   מופז. ופז (א)(.)[
2                   מופז. ופז (א)(.)[
3 כסא (ש)ן מע̇נ כסא גדולה. ו(...)[
3 כסא (ש)ן מע̇נ כסא גדולה. ו(...)[
4 גדול.     ואני או̇מ (.........)[
4 גדול.     ואני או̇מ (.........)[
5 כ̇מ שנהבים.      ויש או̇מ (...)[
5 כ̇מ שנהבים.      ויש או̇מ (...)[
6 שן. שֶנִיטִיקוֹן. אבנים יקר(ות) (....)[
6 שן. σενιτικόν אבנים יקר(ות) (....)[
7 מן היכלי שן מני שמחוך.    (....)[
7 מן היכלי שן מני שמחוך.    (....)[
8 עגול. (MT 2Chr 9:18) כבש יש או̇מ שקליאה (...)[...](.)
8 עגול. (MT 2Chr 9:18) כבש יש או̇מ σκαλιά
9 כבש המ האילים אשר בין הע(צים) (......)
9 כבש המ האילים אשר בין הע(צים) (......)
10 אחוזים בם והלוחות הם המעלות (......)
10 אחוזים בם והלוחות הם המעלות (......)
11 לוחות האילים היה להם מקום (חפור) (באלה)
11 לוחות האילים היה להם מקום (חפור) (באלה)
12 העצים העומדים אחוזים בזהב.
12 העצים העומדים אחוזים בזהב.
Normalised text only
Normalised Text

1Kgs 7:29 (LXX 7:16)

 

1 Kings (3 Reigns) 1 (CA_133b)
2 recto

1                  ועל המסגרות ההם שהיו מלמעלה
2 על המכונות. ביניהם היו השלבים מבפנים. והשלבים
3 האלה מבפנים לשבת הכיור בהם. כאשר אנחנו
4 חפצים שנא̇מ אותם למטה. וממעל השלבים
5 האלה. מבחוץ על המסגרות שעל השלבים. היו אריות
6 בקר וכרובים. ועל השלבים כן ממעל. כן ὀρθά
7 היו האריות והבקר ממעל להם שלשלבים על המסגרות.
8 ומתחת לאריות ולבקר ולכרובים היו לויות πετόνια
9 מעשה מורד. שמוריד המים. ומן הלויות ההם
10 היו מקבלים המים על ידיהם או על כלי מים מאומה
11 לכל צורכיהם.

1Kgs 7:31 (LXX )

 

1 Kings (3 Reigns) 1 (CA_133b)
2 verso

2         ופיהו שלכיור מבית לכותרת ומעלה אמה.
3 אמה היה נראה הכיור. משפת המכונה ומעלה.
4 הכותרת היא שפת המכונה. ואשר א̇מ מבית
5 הכותרת. ממקום השפה ומעלה היה נראה הכיור
6 אמה. ופיה שלמכונה היה עגול מעשה כן ὀρθά
7 ולא מרובע. אשר היה בתוך הפה הזה שלמכונה.
8 הכיור נבלע. אמה וחצי האמה. נמצא הכיור
9 קומתו שתי אמות וחצי. וגם על פיה שלמכונה
10 היו מקלעות כלו̇מ רֵיקַמוֹתֿ. ומסגרותיהם מרובעות
11 ולא עגולות. סמוך למסגרות שאמרנו שהיו כאזור
12 בחיצוי המכונה. היו המכונות מרובעות
13 ולא עגולות.

1Kgs 7:30 (LXX 7:17)

 

1 Kings (3 Reigns) 1 (CA_133b)
3 verso

2                                         סרנים
3 בלשון רוּמִי ἀξόνια

1Kgs 7:41 (LXX 7:27)

13             העמודים שנים. וגולות הכותרות
14 אשר על ראש העמודים. הם κουπάδες הגולות.
15 שנקראו למעלה בטן. כאשר כ̇ת מלעומת הבטן.
16 שהיו אלה הגולות שתים. ואת השבכות עשה
17 אותם שתים. ובשתים ובשבכות עשה רמונים
18 לכסות את שתי גולות הכותרות. אשר הכותרות
19 האלה היו על ראש העמודים.

1Kgs 7:45 (LXX 7:31)

19                           כולם נחשת
20 ממורט στιλβόμενον ממורט. בד̇ב הי̇מ כ̇ת
21 נחושת מרוק.

1Kgs 7:46 (LXX 7:33)

21              בככר הירדן יצקם המלך
22 במעבי האדמה. εἰς λατόμιν שלא יהיו

1 Kings (3 Reigns) 1 (CA_133b)
4 recto

1 בו אבנים. בין סוכות ובין צרתן. ובד̇ב הי̇מ כ̇ת
2 צרתן. היא צרדתא.

1Kgs 7:50 (LXX 7:36)

                  
2 והספינות והסיפות
3 הם λακάνια מל̇ש (MT Exod 12:22) בדם בסף λακάνιν והמז̇מ
4 והמזמרות θυμιατοί והמזרקות ραντιστήρια
5 והפותות. הם ρωμανήσια אשר היו לדלתות
6 הבית לקדש הקדשים זהב עשה אותם.

1Kgs 10:4

 

1 Kings (3 Reigns) 1 (CA_133b)
7 verso

13                                    ותרא
14 מלכת שבא. לא ראיית עין. אלא הבינה בדעת
15 ותבונה. καὶ ἐννόησεν כי החכמה לא תראה
16 לַעַיִן. כי אם בדעת.

1Kgs 10:18

 

1 Kings (3 Reigns) 1 (CA_133b)
8 verso

2                   מופז. ופז (א)(.)[
3 כסא (ש)ן מע̇נ כסא גדולה. ו(...)[
4 גדול.     ואני או̇מ (.........)[
5 כ̇מ שנהבים.      ויש או̇מ (...)[
6 שן. σενιτικόν אבנים יקר(ות) (....)[
7 מן היכלי שן מני שמחוך.    (....)[
8 עגול. (MT 2Chr 9:18) כבש יש או̇מ σκαλιά
9 כבש המ האילים אשר בין הע(צים) (......)
10 אחוזים בם והלוחות הם המעלות (......)
11 לוחות האילים היה להם מקום (חפור) (באלה)
12 העצים העומדים אחוזים בזהב.
Parallel aligned text
Normalised TextMTLXXHexapla

1Kgs 7:29 (LXX 7:16)

   
 

1 Kings (3 Reigns) 1 (CA_133b)
2 recto

  
1                  ועל המסגרות ההם שהיו מלמעלה
‏ ועל המסגרות אשר בין השלבים אריות בקר וכרובים ועל השלבים כן ממעל ומתחת לאריות ולבקרליות מעשה מורד
καὶ ἐπὶ τὰ συγκλείσματα αὐτῶν ἀνὰ μέσον τῶν ἐξεχομένων λέοντες καὶ βόες καὶ χερουβιν καὶ ἐπὶ τῶν ἐξεχομένων οὕτως καὶ ἐπάνωθεν καὶ ὑποκάτωθεν τῶν λεόντων καὶ τῶν βοῶν χῶραι ἔργον καταβάσεως
2 על המכונות. ביניהם היו השלבים מבפנים. והשלבים
3 האלה מבפנים לשבת הכיור בהם. כאשר אנחנו
4 חפצים שנא̇מ אותם למטה. וממעל השלבים
5 האלה. מבחוץ על המסגרות שעל השלבים. היו אריות
6 בקר וכרובים. ועל השלבים כן ממעל. כן ὀρθά
7 היו האריות והבקר ממעל להם שלשלבים על המסגרות.
8 ומתחת לאריות ולבקר ולכרובים היו לויות πετόνια
9 מעשה מורד. שמוריד המים. ומן הלויות ההם
10 היו מקבלים המים על ידיהם או על כלי מים מאומה
11 לכל צורכיהם.

1Kgs 7:31 (LXX )

   
 

1 Kings (3 Reigns) 1 (CA_133b)
2 verso

  
2         ופיהו שלכיור מבית לכותרת ומעלה אמה.
‏ופיהו מבית לכתרת ומעלה באמה ופיה עגל מעשה כן אמה וחצי האמה וגם על פיה מקלעות ומסגרתי הםמרבעות לא עגלות
3 אמה היה נראה הכיור. משפת המכונה ומעלה.
4 הכותרת היא שפת המכונה. ואשר א̇מ מבית
5 הכותרת. ממקום השפה ומעלה היה נראה הכיור
6 אמה. ופיה שלמכונה היה עגול מעשה כן ὀρθά
7 ולא מרובע. אשר היה בתוך הפה הזה שלמכונה.
8 הכיור נבלע. אמה וחצי האמה. נמצא הכיור
9 קומתו שתי אמות וחצי. וגם על פיה שלמכונה
10 היו מקלעות כלו̇מ רֵיקַמוֹתֿ. ומסגרותיהם מרובעות
11 ולא עגולות. סמוך למסגרות שאמרנו שהיו כאזור
12 בחיצוי המכונה. היו המכונות מרובעות
13 ולא עגולות.

1Kgs 7:30 (LXX 7:17)

   
 

1 Kings (3 Reigns) 1 (CA_133b)
3 verso

  
2                                         סרנים
καὶ τέσσαρες τροχοὶ χαλκοῖ τῇ μεχωνωθ τῇ μιᾷ καὶ τὰ προσέχοντα χαλκᾶ καὶ τέσσαρα μέρη αὐτῶν ὠμίαι ὑποκάτω τῶν λουτήρων
3 בלשון רוּמִי ἀξόνια

1Kgs 7:41 (LXX 7:27)

   
13             העמודים שנים. וגולות הכותרות
עמדים שנים וגלת הכתרת אשר על ראש העמדים שתים והשבכות שתים לכסות את שתי גלת הכתרת אשר על ראש העמודים
στύλους δύο καὶ τὰ στρεπτὰ τῶν στύλων ἐπὶ τῶν κεφαλῶν τῶν στύλων δύο καὶ τὰ δίκτυα δύο τοῦ καλύπτειν ἀμφότερα τὰ στρεπτὰ τῶν γλυφῶν τὰ ὄντα ἐπὶ τῶν στύλων
14 אשר על ראש העמודים. הם κουπάδες הגולות.
15 שנקראו למעלה בטן. כאשר כ̇ת מלעומת הבטן.
16 שהיו אלה הגולות שתים. ואת השבכות עשה
17 אותם שתים. ובשתים ובשבכות עשה רמונים
18 לכסות את שתי גולות הכותרות. אשר הכותרות
19 האלה היו על ראש העמודים.

1Kgs 7:45 (LXX 7:31)

   
19                           כולם נחשת
ואת הסירות ואת היעים ואת המזרקות ואת כל הכלים האהל אשר עשה חירם למלך שלמה בית יהוה נחשת ממרט
καὶ τοὺς λέβητας καὶ τὰς θερμάστρεις καὶ τὰς φιάλας καὶ πάντα τὰ σκεύη ἃ ἐποίησεν Χιραμ τῷ βασιλεῖ Σαλωμων τῷ οἴκῳ κυρίου καὶ οἱ στῦλοι τεσσαράκοντα καὶ ὀκτὼ τοῦ οἴκου τοῦ βασιλέως καὶ τοῦ οἴκου κυρίου πάντα τὰ ἔργα τοῦ βασιλέως ἃ ἐποίησεν Χιραμ χαλκᾶ ἄρδην
20 ממורט στιλβόμενον ממורט. בד̇ב הי̇מ כ̇ת
21 נחושת מרוק.

1Kgs 7:46 (LXX 7:33)

   
21              בככר הירדן יצקם המלך
בככר הירדן יצקם המלך במעבה האדמה בין סכות ובין צרתן
ἐν τῷ περιοίκῳ τοῦ Ιορδάνου ἐχώνευσεν αὐτὰ ὁ βασιλεὺς ἐν τῷ πάχει τῆς γῆς ἀνὰ μέσον Σοκχωθ καὶ ἀνὰ μέσον Σιρα
22 במעבי האדמה. εἰς λατόμιν שלא יהיו

1 Kings (3 Reigns) 1 (CA_133b)
4 recto

1 בו אבנים. בין סוכות ובין צרתן. ובד̇ב הי̇מ כ̇ת
2 צרתן. היא צרדתא.

1Kgs 7:50 (LXX 7:36)

   
                  
והספות והמזמרות והמזרקות והכפות והמחתות זהב סגור והפתות לדלתות הבית הפנימי לקדש הקדשים לדלתי הבית להיכל זהב
καὶ τὰ πρόθυρα καὶ οἱ ἧλοι καὶ αἱ φιάλαι καὶ τὰ τρύβλια καὶ αἱ θυίσκαι χρυσαῖ σύγκλειστα καὶ τὰ θυρώματα τῶν θυρῶν τοῦ οἴκου τοῦ ἐσωτάτου ἁγίου τῶν ἁγίων καὶ τὰς θύρας τοῦ οἴκου τοῦ ναοῦ χρυσᾶς
2 והספינות והסיפות
3 הם λακάνια מל̇ש (MT Exod 12:22) בדם בסף λακάνιν והמז̇מ
4 והמזמרות θυμιατοί והמזרקות ραντιστήρια
5 והפותות. הם ρωμανήσια אשר היו לדלתות
6 הבית לקדש הקדשים זהב עשה אותם.

1Kgs 10:4

   
 

1 Kings (3 Reigns) 1 (CA_133b)
7 verso

  
13                                    ותרא
‏ותרא מלכת שבא את כל חכמת שלמה והבית אשר בנה
καὶ εἶδεν βασίλισσα Σαβα πᾶσαν φρόνησιν Σαλωμων καὶ τὸν οἶκον ὃν ᾠκοδόμησεν
14 מלכת שבא. לא ראיית עין. אלא הבינה בדעת
15 ותבונה. καὶ ἐννόησεν כי החכמה לא תראה
16 לַעַיִן. כי אם בדעת.

1Kgs 10:18

   
 

1 Kings (3 Reigns) 1 (CA_133b)
8 verso

  
2                   מופז. ופז (א)(.)[
ויעש המלך כסא שן גדול ויצפהו זהב מופז
καὶ ἐποίησεν ὁ βασιλεὺς θρόνον ἐλεφάντινον μέγαν καὶ περιεχρύσωσεν αὐτὸν χρυσίῳ δοκίμῳ
3 כסא (ש)ן מע̇נ כסא גדולה. ו(...)[
4 גדול.     ואני או̇מ (.........)[
5 כ̇מ שנהבים.      ויש או̇מ (...)[
6 שן. σενιτικόν אבנים יקר(ות) (....)[
7 מן היכלי שן מני שמחוך.    (....)[
8 עגול. (MT 2Chr 9:18) כבש יש או̇מ σκαλιά
9 כבש המ האילים אשר בין הע(צים) (......)
10 אחוזים בם והלוחות הם המעלות (......)
11 לוחות האילים היה להם מקום (חפור) (באלה)
12 העצים העומדים אחוזים בזהב.
Parallel aligned text with coupled pairs
Target (Normalised Text)MTLXXEquivalents/AqEquivalents/SymEquivalents/TheodEquivalents/Other

1Kgs 7:29 (LXX 7:16)

      
ὀρθά
כן
οὕτως
πετόνια
ליות
χῶραι

1Kgs 7:31 (LXX )

      
ὀρθά
כן

1Kgs 7:30 (LXX 7:17)

      
ἀξόνια
סרני
προσέχοντα

1Kgs 7:41 (LXX 7:27)

      
κουπάδες
גלת
στρεπτὰ

1Kgs 7:45 (LXX 7:31)

      
στιλβόμενον
ממרט
ἄρδην

1Kgs 7:46 (LXX 7:33)

      
εἰς
λατόμιν
ב
מעבה ה אדמה
ἐν
τῷ πάχει τῆς γῆς

1Kgs 7:50 (LXX 7:36)

      
λακάνια
λακάνιν
ספות
סף
πρόθυρα
θύραν
θυμιατοί
ραντιστήρια
מזמרות
מזרקות
ἧλοι
φιάλαι
ρωμανήσια
פתות
θυρώματα

1Kgs 10:4

      
καὶ
ἐννόησεν
‏ו
תרא
καὶ
εἶδεν

1Kgs 10:18

      
σενιτικόν
שן
ἐλεφάντινον
σκαλιά
כבש
ἐνδεδεμένοι